STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYDOW POZNAN'SKICH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Stosunki naszych hurtowników żydowsJdch sięgały daleko poza kr,es Lublin - Brześć Litewtki - Lwów, Z uniwersałÓiw królewskich mo.żemy dowiedzieć się, że Żydzi po",m.ańscy nawiedmli jarmarki Ddległego Baru i KonstantynowR, gdzie podczas najazdu kozackiego w roku 1649 nie,jedni to.wa,ry po.tra,eili a ni ej ed'l1i ledwie z życiem ujść zdoła.Ji 30). Trzeba jednak stwierdzić. że za Lwowem za.czynała się domena metrl()lpolji lWOlWskiej, w której a'TIi kupiec poznański ani handlarz żydowski nie czuł się swoj,sko. Pośrednictwo między Lwo.wema Lewantem należało, ja,k wi,emy dobrze z pracy Ł. Charerwi.czlQI\vej, do. Lwowian, Ormjan, TurkÓiw i innych "ludzi ze wschodu". Jest jedno jes.zcze miasto, z którom Żydzi po.Znallscy związali się bardzo silnie w wieku XVI, mianowide Jarosław. Miasto to wyrosło na wielkie targowisko niewę,tpliwiH kosztem Lwo.wa, który upierał się przy swych pra:wach składowych, krępuję.cych swoho.dny handel 36), JarmaJ'ki jarosła:wskie zażywały wi,elkiej sławy w wieku XVI i znane były równie dobrze naszym Żydom 37). Obroty ich na jarmarkadI tamtejszych musiały być olbrzymi,e, o czem świadczy szereg zapisek w księga'ch miejskich poznańskich 3B). Z jednej z nich dowiadujemy się o po.żarze w czasie jarmarku w Jarosła,wiu, po.dczas którego z dymem po.szły towary i cyrografy żydo.wskie. Spło.nęła rów

35) \V r, 1()30 ze.znają starsi żydowscy z całem pospólstwem pozn., że "pl'o'[Jtcr l'cbel1ium CosaCOI'Unl in Bar et Konstantinów repentillos insultus dum varii mercatore<3 freti pace publica cum mercihus, divcrsi gpnpl'is, ('o ar! mundinas solitis tcmporihus celeibl'ari consuetas congrcgati ilJi dcnique per COS(h1I1 k07.a.kos. gra&santes quidam bonis suis ['dnt sip'oliati. aliique vero trucidati .... (A, C. 1651 -2, 177; L. C. P. 1441, 220; por. też do handlu Żydów z Rusią, Podolem i kijow'z.czyzną: 1\.a. 1577-80, 561 V.; AR.. 1551-4, 98; A. C. 162:3-5. 433 V.; A. j. 151,2-50, 78 V.; A. C. 1573-7, 669; Aa. 1570-2, 419; Ali.. 1037.

461,464. O Turowie nad Prypecią mQl\va była poprzednio: Gród Pozn.

Libri pal, Posn. 811. 44 n.).

za) A. 'Vagner, Handel dawno Jarnsławia do pol. XVII w. Prace histor. wyd. ku uczczeniu 50-l. Ak. K. Hist. U. J, K. we, Lwowie, 1927. 87) Aa. 1611-14. 1:WJ; .'\a. 1567-9, 518 v_; L, C. P. 1442, 42-3.

3B) \V .Jarosławiu był sąd ..cztprc,ch ziem" (Bałahan, Dzieje ydów krakowskich, 397, 302., 210-211).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry