STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYUOW POZNAŃSKICH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

że ustallmvio.no tu w czasie trwania jarmal"ków oso.bny sąd żydOi\vski, w sdad którego. wclwdz.iło po. dwóch przedsta,wicieli kahału p.oznailskiego., kr.ako.wskiego. i lwowskiego., z wyłączeniem j,ednakże Lublina 8). P.amiętać trzeba przytem, że Lublin nie miał Żyd6w kapitalistów, tak jak nie miał bogatego. kupiectwa chneścijailskiego, któl'eby się dostatliumi l'Óiwnać mogID z hurto.wnikami chrześcija.llSkimi lub żydowskimi z P.oznania albo. Rra'kDwa. Sto:,;uniki ha,ndlowe l1a1szych Żydów z Lublinem są tej samej natUl,:\, co stosunki ich z L1pskiE1m lub Toruniem: polegaj na wykonystaniu targowisk i na zasileniu tychże tov;,ail'cm 7). \V Lublinio spotykał się też hurtownik żydowski z Po.znania z wieHdmi handlarzami z całych długich 'i sze ' l'oki"3h, żeby tak rzeG, kresó,w wsdlOdnich, W pienwzym rzędzic, cho.dzi () Litwinów, zwłaszcz.a \Vilnian, głównych d{;,sta wc6w WS?elakiego. rodzaju futer i skór litmvsldch ). Na usługach Żydów pQznaiu;kich wsta:wa.Ii Ta,tarzy Ji.tewsc) z \\Talki, przeważnie jako. furmani 0), jeden z nich był na:wet fakto.rem znanego hurtownika żydowskiego Marka Meiera z Poznania 10). Także kupcy z dalszej Litwy, zwlaszcza z l\fohilewa, dostawiali futra Żydom poznańskim dO' Torunia 11) i innych miast, a sejmik drohirld z r{).]nl 1592 postan.awial mięt!zv ilnemi, "ahy

6) M. Balaban, Uie Judenschaft von Lublin, BC'din 1919, 18. POI', L, C. P. H3, 48 (1', 1():)8), gdzie na jedne: z melHb'dn zanetowany wyrok "od wszystkich żydów starszych ziemskich kOl'OlIllTh w Lublinie". 7) A. j. 1579-1S85, 9; Aa. 1517-80, 728 V.; Ad. H511 H, 1313; A.

C, 1578-80, 186; A. C. 1570-2, 409-10; .""". C. 16:W-:m, 86'7, Arch.

Pailstw. w Dreźnie,. Amtsger. Lpz. nr. 214; L. C. P. 1443, 4S; Gród Pozn nr. 811. Libri pal. Posn. 41 i n, Szkot z Torunia EdwarrLs miał w Lublinie na składzie towarów za przeszo 41.000 zlp. C\rch. Miejskic w Toruniu, Kat. IV,Z.: 32. 1-6, 7-9.

8) A. C. 1580-2, 443v.-4; A. C. 1591-5, 4;?ii; A. C. 1570-2,62,877; Aa. 1551-3, 544; Aa, 1551-7, 496, 648, 66(}-1; Aa. t:j7D-1571, 189, lH.

250; Aa. 1564--6, 178 V.; Au., 1567-9, 140; Aa. t:j(-)2, 77; Aa. 155i-l', 98, 451; Aa. 1551-4, 123 v.; Aa. 1536--7, 79; AC. 1;)73-7, 385 V.; A. j, 1:'J79-R5, 9; Aa. 1575-7, 852; L. C. P. 1434, 536).

0) Aa. 1567-9, 30, 34; Aa. 1554--8, 239; Aa. 15i9-;)I, 71, 78v., 117; A. C. 1570-2, 2W; A. C 158i-7, 62.2, 627; Aa 155,9-(,2, ;"52 v.

10) Aa. 1567-9, 280; Aa. 1570-1, 512 v.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry