KRONIKA MIA-ST A POZNANIAskiel1l i Frankfurtem nad Menem 1). Dwa były jednał.. ooi'odki, które :w dzieja{'h ha l 1d!u polskiego. w wieku złotym odegt'ały \,"yjątlwwę wprost roll;'. Są to Torui) i Luhlin 2). Picil'w.szy f 08wiQeić lllUiał klad, który l,rl;'p'(JIwał swoh{Jdl;' handlu, wyrósł jt'!lnak na najznaczniejsze targowi:,;ko półlwellPj Pol sld dla ekspnrtu przez Gda11sk. Stalo się to w znacznej miel"'I,p k.[)o:,"lt!m Poznania, ktQry jednak zatrzymał c.ałkowicie w s,w)Th l'ęl.;:ach handel Polski z NiCJlueami. Lublin już w wie,kll XV mialI Ia"lle jannarki. znane daleko i sZe'l'oko na zaehor17,ie, w wi"hu XVI hył rynkimll, ktÓrf'!IIu w stosunkach g'Olspodarezych starej l,lIsi .odpowiadał :;-';oW'Q.grÓd \Vielki, a na zaelwu7ie Li'Psk. O 1,3plywio kupiectwa na j:uma.!'ki lubelskie ze wszy,:,:tkieh stron świata mówi \VspMeZe,śllie Cella.rius 3), a {J.he) pisarz Br3Jun w swoim "Theatn!ln praeeipuarUln t'otius mUlldi UI'I)iuUl" zamieści! między ..dvitaites orbis tcrrarum" równi,eż "Tipus civitatis Luh1inien:,is in regno Po].on'iae ex omni'lJus pa'rtibus mundi emporio ter in anno celehra,ri consueto clare, .. ,... Wszystkie wymieniane tu ogniska handlowe znane były Żydom )oznai1skim, najlepiej z.a'ś 2!nali oni Lublin. .1uż w roku 1518 przypominał król Zygmunt Stary, że Żydzi 'poznańs.cy, urzęsz,czający tu w celach handlowych, wolJłi są od reI llarÓ\, ni z innymi lnJ.peami kDronnymi ), w roku W16 potwiel'dzila rada ..priorem eOllccslsiollellu", według której Ży;clzi pozna.il>';;'cy przyjeżdżający do Luhlina nie mają płacić mostowego od pl'ÓŻHycli wozów ku,picddch, ta.k własnych, j.a:k najęt)'ch 5), Nalplyw ż'dot\va na jannarki lubelskie był w wieku XVI tak wi(',iki,

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

1) ReI. Pozn 1Il', 1('1. 40-"', Jest to erlylt w sprawach celnych.

Czytać w nim 1ll0:i.PI1IY o anniej"zcniu się prowentriw z ceł, częścią z }JGwo<1u "lla"tąpi('Jli. powiet.rza" w zicmiach wjpolsk ich. czę\Ścią i dlatego, Ż{, "w miejscach tych, kędy jaJ'marki glówne,., j:llio LipsIm, Frankfurcie (nad Menem) i Gnieźnic halYlle ustaly,. .". O Jarosławiu lIlowa będziC' dalC'j. 2) Ryharsld. Handel i polityka, I, iW2; Koczy, I I [.lH.!('! Poznania, G----53. ") Ccllariuf'. np!:!ni PoL no\', (:escr., Am"tcrdam 16)9. H17; }Jor.

Aa. 154;!---{), 224 v, -;), 0) M. n. P. S., IV. t. m. 2G:J6, ") L. C. P. 1436. 1-67.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry