KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 6 min.

Grób zatem Józe-fa Struśka znajdował się w da,wnym kościele parafjalnym św. Marji Magdaleny. X. N a j b l .i ż s z a r o d z i n a J ó z e f a S t ruś k.a.. Obol< przy,czynku do życiorysu Józefa Struśka podać możemy kilka wiadomości odnoszących się do najbliższej jego rodziny. Ojciec Józefa, M.ikoł.aj, zmarł dość wcz,eśnie (patrz rozdz,iał I), matka z.a,ś Elźbieta z BedeTmanów występuje w wIdach miejskich do 1551 1'.78). Z rodzeństwa był Józef prawdopodobnie najmłodszy. Starszy od niego ()i 2 lata Balta,zar studjował na. uni:we-rsytede krakowS'ldm, gdzie w 1531 r. raz,em z Józefem otrzymał stopień magistra nauk. Poświęcił się stanowi duchownemu, obowiązki kapłailskie pełni w rodzinnem mie-ście. Piastuje godność dzie<kama kościoła parafjalnego św. Marji Magdaleny 79), w latach 1534-1536 wspomniany je!"t jalw lde

77) A c t a S c a b. 1557-15G9, f Q 1. 377 v. (30. V. 15(57) .,C e ns u s p e r p e t u u s. Specta,bilis D. Joscphus Struthius Philosophiae et medicinae Doctor Primarius S. Regiac Iaicstatj.s Domini demcn-. tissimi Phisicus sanus ac liber per omnia in forma iuris ciYWs evil1el1tisillw, re!:ongn3vit VI gnili qU3tUOI' g"ro-:sos pOlollkos cmms perpetui in et super domo sua murata in Platea "T1'atislavionsi intc>' Glrtl'udis Troianowska et alteram domu m ipsius sita singuli.s anni,s pru quolibet fcsto Pentccostes solvendos ac numcraudos in manus Provisoris seu vitl'ici Ecciesiae cullegiatae S. Mariae Magdalenae, qui census candern Ecclcsiam conccrncntcs pro tcmporc cxigct l'()gcst.l'aque ipsius .Ecclp,siac in sua admiuistratioue pst habihuus, per ipsum vit.l'icmll IcvandulIl, tO.uCl1Chlln, pcrcipienduIIl ct singulis anni quartualibus campanatori eiusdelll Ecclcsiac pm' sex ,gross.Qs dandum et numerandum. Quiquic1em cmnpanator racione huius modi cemms ac salarii tumulum dicti Domini D'Octoris ex Alabastro constru"otum an mec1i'o tompli circa Alt a l' e S. C a t h e l' i n a e, nec non imagincll1 supra idcm AUrc stantou post quamlibet purgationem pavimcnti Ecclesiac p'raefatae quam c1iligentissime munc1ificare c1ebebit ac teJnf'bitur. Quam resignationem famatus J oannes Golembcgk occonomus Ecclesiae praefatae pro rato gratoque susce,pit ad curandamquc sedulo rlicti tumuli ac imaginis munrlificationelll se ct vitricum ('xadorem cpusuum Ecclesiac pracfatae submi,sit. 78) Acta Consul. 1351-52, bruljon - fol. 00.

79) A. Scab. 1535-45, fol. 198 v. (19. IX. 1544).

I'Ownik (rector) szkoły pa1ra.fjalnej 80), a w r. 1552 występuje jako pleban rhrzy;pski 81). - O Marcinie Struśku, najst.airszym z rodzeilstwa nie wiele pow.iedzieć l11ożel1lY. Czcm się trudnił, nie wiadomo, Był 1'...oJl.aty, ale żony jego nie znamy nawet z imienia. Pozostawił trzy córki: Elżhietę, Annę i Apolonję 82). Elźhieta jest żoną Jana Skrobiroga, k1'ojownika i lI1ieszcz.a11:ina poznailskie,g'o, Anna wyszła za FraI1lrisz:ka Rakwicza, kuśnierza, długoletniego ławni'ka i rajcę ,pozl1a.11skiego (1573-1598) 83), a .\polonja, zmarła w 1571 r, w stanie p.anieńskim 8). \V aktach miejSlkirh z tego samego okresu, tj. XV i XVI stule.eia, spotykamy ró\\'nież innych mielszcz,aiH poznańskich, Uooszqcyrh nazwisko "Struś" wzgl. "Strusiek", ale In)ie slJojącyeh w żadnym tOlpniu pokrewieilstwa z rodem Struśk6w, z któl'ego pochodz:i dr. Józef. a) \V r, 148!:) występuje niejakiś K I e m e n s S t ruś (trusz. Stl'llSS) oraz matka jego Katarzyna. która dnia 15 maja 1489 r. odstępuje synowi dom polożony przed bramą Wroniecką 85), h) KI'<Jlmvslkim krawcem j,est Jer z y S t l' U Ś (S t r a w s), mieszcza.nin poznailski. Zoną jego(> jest :\Iałgorzatal, córka nieżyjąc.ego podówczas już \Valtera golarza 88). Dnia 19 'paździm1nika H98 r. następuje podział majątku ojcowskiego pomiędzy MałgorzatQ Strusiową i jej In'ata, Sehastjana złotnilka. Małgorzata otrzymuje dwa domy, jeden przy ul. Butelskiej, drugi przy ul. \VrodawS'kiej, dworzyszcze poza bramq, Wrocławskq, i budę śledziową '7), Pokaźny majątek wnosi Małgorzata mężowi. Jeny Struś na tymże majątku zapisuje żonie tytułem

80) A. Scah, 1527-31. fol. 217 v.-218 (13. III, 1534). - A. Scab.

155-1a4:J, fol. 21 v.-Z2 (24. III, 1536).

81) Ks. E. l\1ajkowskl: op. Clt., s(r, 19.

82) A. Scub. 1557-15(j!J. fol. 29(). - A. t.OllSUI. 1:J6!J, foL 10i V.; fol. 1 ił v.-l4:!. 83) A. Scab. 1557-15(j[J, fol. 296 v. (16, II. 1565).

M) A. Consu1. 1571-1(;26, fol. 7 V.-ł! (2. XI. 1571).

85) Acta Sca.b. 1483-1497, fol. 111.

88)1 Kaczll1al'C'zyk. Akta Hadz. II, Hl'. 1672; nr. 1673.

87) Acta ca,b. 1497-1511, fol. 24, \'.

16g

wiana sumę w wysokości 400 florenów wC,'gierskieh 8'). SeJJa.htjan, brat lVIałgm'zaty, d7,iedziczy dom PO'łożony przy u1. \Vielkiej oraz dwO'rzyzcze przed bramą \\rocławską, położołlE. .Jest on w latadl 149G-1499 trzykrotnie starszym rcdn. złotników. a dnia 21 wrz,eśnia 1501 roku wybrany rajcą mia.sta 80). c) Dnia () maja 1;:;13 rO'ku staje przed lawą miejską :0.1 a re i n S t l' U Ś (S t r u s), g al' n c a l' z z zawO'du i sprzedaje dom 5wój po}.ożony przed bramą \Yronierką Jadwidze Klinikowej.

mieszczanre poznailskiej D0). d) PrawO' miejskie otrzymuje w r, 154!) S t a n i!" l a'\V Struś (Strusz, Struss, SU'os) grz,ebieniarz Dl ). Tego zapewne Stanisława Strusia grzebieniarza uważają biografowie dr. Józefa Struśka za ojca. W latach 15'74-1581 pi.alstuje on godność starszego cechu grzebieniarzy 02). e) Obywatelem miasta zostaje 1'. 1550 lliejaiii \V a w r z yn i e c S truś (S t l' U S z) b La ł Q S kó r n i k 11 8 ). f) Wł.aiŚcicielem domu przy u1. Wielkiej jest W Q j c i e c 11 S truś (S t r u s s) m i e c z n.i k, z którego opłaca 24 grosze szosu U). Żoną jego joest niejakaś Anna 05). g) Pralwo miejskie otrzymuje w 1589 r. 1\1 a,r c i n S t l' us i e k (S t r u s z e k) s u k i e n n i k, rodem z Szamotuł 08). h) W trzy lata później (tj. 1592) zapisują do albumu miejskiegO' nazwisko J a n a S t r u s i.aJ (S t r u s s) g r z c b i e n i ar z a, pochodzącegO' z MosJny U7).

88) Acta Scab, 1497-1511, fol. 25.

80) Kaczmarczyk, II, :nr, 1686; 1696; 1712; 1808.' DO) Acta Scab. 1512-1;)26, fol. 15, 01) Acta Consul. 151,9-1550 (bruljon), feJl. 4 V.

02) Acta Consul. 1571-1626, fol. 23 (r. 1574); fo1. 26 (r. 1575); fel. 28 v. r, 1576); fol. 32 v. (r. 1577); [ol. 38 V. (l', 157H); fol. 1,2 v. (r. 1579); fol. 47 v. (r. 1580).

08) Acta Consul. 1549-1550 (brulj on) , fol. 100.

O) Calc. Szos, r. 15:'.2, fol. 5 V.

05) Acta Scab. 1548-1:J(j2, fol. 126 (2. VI. 1553).

08) Varia Po"n. nr. 58, fol. 63.

07) Varia !Josn. nr, 58, fol. 73.

STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPODAHCZEMI ŻYDOW POZNAŃSKICH PRZED POŁO"\V WIEKF XVII.

(Dokończenie).

5. 2. y d z i u a r y n k a c h kra j o w y (' h.

Handpl żydo\Vki zarówno z GdaiIkiem, jak i z Nj(>l1lnuni polegał na wymianie. Żydzi narówni z inllvmi I, liPcami korony zaopatrywali rynki polskio IW towar zagrmnirzlJY, jJw to sukna, korzenie, klejnoty i inne, i narówni z nimi byli wielkimi eksporterami płodów krajowych, Jak ię je-s,zrzc będzi<"luy mogli prz,c'konać, zmierzalj oni do opanowania handlu pewnf4mi to wRram-i , na'przykład wełną i lnem, wiele vienil;'dzy rzueah też ro roku na skup fute-r i skór, wosku i chmielu, nie,kt6re natomiast płody, jak zhoże, pozrnstały przez nich nietknięte. "\Vymienione tu towary nabywar: można było ówczesll.ym zwyczajem na jarmarkaiCll, odbywających Ri w pewnych (J'kł'esach w różnych ośrodkach Pobki, W wieku XV znane, był)' każdemu wil;'kszemu kUpCDWi, z Polski i z zagranicy, targi Iwmvski e i pO'znańslde. Na pierwszych zaopatrzyć się nwżna byj(} w kDrzenie, na drugi.ch w sukna zachDdn.ie. Z ł'ozlmdo'wQ gfl'pOdarczą. Rze-czpospolitej i z nadzwyczajnym wprost roz\\ niem i wzmożeniem sil;' wywozu z kraju w stuleciu XVI POW-:.iRją nowe OŚl'odki wymiany. Niektóro z uil-h wzniosł)' się ko:,;ztem i z krzywdą starych emporjów, inne w l'osły dzi\,ki zmienionej konjunadurze i dzięki zmianie dróg ha.lldlowych i wywołanemu nią. ogólnemu przewrot:owi w handlu em'ope,jskim. Nikt w wieku XV nic słysz.al czy to o Jarosławiu, czy też O< Gll'ieźlli(', a jednak w roku 1G31 edykt podskarbiego, dobrze, O!beznanc.g-o z sprawami handlu, wym,ienia je na równi z największemi 6w('zesnemi emporjami handlu na zachodzie, mianowil"ic z Lip

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry