DR .JOZEF STRUSIEJ{ I JEGO RODodbiór sZ'katuły zgłaszają się dnia 26 stycznia 156!J r. wdowa po zmarłym J. Struśku l{atarzyna i Jadwiga Paulinowa B7). Śmierć zatem Jó'zefa Struśka rprzypa da m i ę d z y 27 l i p c a 1568 r, a 26 s t y c Z n i a 1569 r. IX. G d z i e s p D C z Q ł Y z w ł o kiJ ó z e f.a S t l UŚ k a ? \V północnej stronie katedry poznailski,ej obok kaplicy św. Cecylji znajduje się ufundDwana w r, 1910 jako w .łOO roc.z.n;icę urDdzin Józefa Struśka tablica z szareg.D marmuru, na kt6rej napis umieszczony głosi, że bliskD tego miejsca w katedrze poznańskiej spoczywa Józef Strusi'ek B8 ). Za Starowolskim ("t 1656), który piprwszy w krótkim przez siebie skreślDnym życiorysie J. Struśka umieszcz,a grób jego w katedrze poznailskiej 69), prawie wszyscy biografowie bezkrytycznie to .powtarzają. Jedynie Oettinger i redaktor "NDwin Lekarskich" szukają grolm jego w nieistniejącym dziś kościele św. Marji Magdaleny 70). Nagrobek Józefa Struś'lm zniszczał a j.edynie z pracy Sz, Starowolskiego dDwiadujemy się. jaki napis położ.ono na jegD płycie grobowej 71). Czytają,cego "Dział poznailski" w "Monumenta" uderzyć musi niepDd8Jny przez autora podział napisÓw według kDściołów, j,aki był uczynił dla Krakowa. Odnosi się wrażeni,e, jakoby to były nagrobki z jednego tylko kościoła. Że nie były to pomniki wyłącznie w katedrze się znajdujące, świadczy fal\!, że obok grobÓw BDlesława ChrobregOI, biskupów, kanoniików i duchownych or.az szlachty, znajdujemy wielką liczbę nagrobków mieszczan poznańskich, a tych, ja!k wiemy, co najzasłużeilszych chowanD w da:wnym kościf'le parafj.alnym św. Marji Magdaleny we,wnątrz. murólw miasta. Stwi,erdzić przetD należy, że podany przez Starowo].skiego spis nagrobków poznańskich nie dotyczy jednego tylkD kościoła B7) ibidem, fol. 92 V.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 5 min.

68) n. K Matuszewski: Przyczynek do życiorysu J. Srusia. Archiwum historji med. i filoz. oraz historji nauk przyrodll., t. VIII, r. 1928, str. 33. BO) Simonis Starowolsci Tractatus Trcs..... III. SCl'iptol'um Polonicorum . .., str. 93.

70) Octtinger: op. cit., str. 6. - Patrz przypisek redakcji .,Nowin lekarskich" w pracy dr. "VI. Bugla, str. 3. 71) op. cit., str. 450.

\Yśród whlu nagl'obków mi.eszczan p07.nailskieh wymielIion)"eh u Staro" olskiego znajdujemy na str. 464 nagl'dbek hurmistrza i patrycjusz,a poznańskiego Hiel'(}llima Brzeźnickiego, zmarłego dnia 29 marca 1563 r. Z innego źródła dowiadujemy si, że Jal'oz Brzeźnicki zmarł ja.ko poseł miasta na sejmie w Piotrko'\vie, a pochowany zo:stał dnia 7 kwietnia };)liiJ r. w kościele parafjaInym św. Mm'ji Magdaleny w Poznaniu 72). Inny jeszcze nagrobek z XVI w., który do dnia dzisiejsZ£'go istnieje, znajduje się w kościele św. 'Wojciecha; Jest to ponlllik proboszcza tegoż kościoła 'ks. Alberta Turs'kiegD 73). 7 tych dWrJl'h do\\'odów widać dostatecznie, ż,e na,pis' grobowe podane przez Sz. St.arowolskiego nie odnoszą się do jednego t)'lko Iwśeioła, a jcst to zbiór z wszystkich świątyil poznailskicll. Gl'Ohu też Józefa Struśka należy szukać nie \V kośr,iele kate'l1raln) lll, ale parafjalnym, podobnie jak w..:zp;tkil'h innych mieszczan poznailskich. Że grób Józefa Struśka mógł się znajdować w nieistlliejąl HI driś koAf'i,ele parafj.a lnym, świadczy jeden ważny jeszcze sZl'zC'g'M, podan)' nawet przez jednego z biografów, ałe nidostatccznie wykoJ"zystan,v. A mianowicie, według \Vł. Bugla 111 ia! .T rJzl'f Strusiek otrzymać od rady poznallskiej 'miejsce pogrzebowe w kośdf']e św. :Marji Magdaleny 7a). Takiż prz)'wile.j wydaje rada miejska dnia 20 września 1560 r. 75 ).

72) .\, 'Varschauer: IJie Chronik der Stadtschreibcl' von Posen.

l'ol.lw{\ 188, str. Gli. 73) Sz. Stal'owolski: l\1onumenta Sal'matorUJll. Cmcoviae 1655, stl'. 1-:>g, 74) ..Nm;z najzl1a.komitszy lekarz Odrod'zcnia Józef Stm::;" (1510 -l)!;H), stl". 11, 1:), 75) A c t a C o n s u L 15;)8-1561, fol. 278-27 v.

"Sepulchl'um d. doctoris Strucij. Nos proconsuI et consules Ci,-itatif; Pmmaniellsis significamus tenore pl"acsentium quibus 1'1(l'pdit univcl'sis quia. HUS aclducti benemeritb et sum:ptu seu elcellloRina spectahilis et c:\cpllcntissimi domini Jozephi Strucii artiuIll et Hledicinae doctoris S. n. :\Iaicstatis phisici in nos Rcmpublicamque Civitll1 is huius f':\hibit. eidcm domino doctori locum sepuItul'e(!) aptum in eccłesia pal'rorhialis S. Mariae Magdalenac penes columnam nltal'j" Salll'flle Cnthl'l'ill1le >ium:ptu ip,sius propl'io erigpndum et rCI}1

Własnym kosztom ma Józef Stru<:iek wystawić grobowit'c.

w którymhy sp.ot:zęłr ci.ała jego., potomków względnie żony jego. Z prawa tego nie korzystal llJaJZ lekarz przez 5 lat. gdyż dnia czerwca 1;-)(i5 r. otrzymuje potwierdzenie przywileju wyBtawienia sohie gmhowea 7f). Strusiek zabral się teraz do 1m(lowy grohow('a, gdyż o istnieniu jego dowiadujemy się dnia 30 maj.a l;ili7 ]'I()kU. 77 ). Zhudow.any był z .al ab abtJru , i tał \V śl'Orl1m kośdała hlisko ołta1'7a św. Katarzyny.

struendulłl l'UIII'I':.;iłllU" ut. postodque Dea ita volpnto ex hac vita ('umIem ypl ipsius SI]CU'SSOIT'S vol uxorcm doced'}re contigerit, in Gadclll loco lihl'l'am JaclIltatC/tl SCIJl'lieJll!i eorpora 1ll0rtuOl'llln data IX' lisi 0/11' IIWI'CI' (!) llllius halll'lIt tempOl'ihlls I;PI'pf'tuis. ()uodquidcm ratum g/'atullll\Uf' habeu" Sl)('rtahilis Pt. Excl'llens dorninus .Tozophus trucill" a!'lilllll l't- II I Pflieina l' cluctar S, Ił :\Tail'statis phisicus libris call"1I1al'ihu" lH'l'iit inscrihplldulłl P'3e, A('turn fO!'la sexta III vigIlia ;.;. \Tuthei Anno dni 1560'".

76) A c t a C o II S u L I:JG4-1:JGG, fol. 29i-2!J4 v. "D o li a t i o D. D o c t a r i S t r u c io. "os l'rocollsul et COilnules Civitatis PoRl1f1lJipl1sis signifil'alllU" pl'csl'lItilllll quihus e-.:podit universis quia /las halJolltps I'acianem he/\!'IIIf'l'ito/'um Spectahili<; f)t Excellontissimi lIalldni Jm;('phi Struthij (lI'UIIIll et modicinup Doctnri.s Sacl'ao Maiestutb Beg'Jae Phisici in nos HClI1pnblicamque civitatis huius exhihital'um, Ilon tant um locunl srjJulturao aptulll in pcclesi,a f'araeciali anl'fnl' 'Taria.. '\Ta.gdall'IWl' 11l'lIes columnam altar'is Sauc(ae Caihel'inae concpssimus, prout et allt('cessores nos tri Domini P/'ocansu 1 . pt Consules Civitatis huius e011CeHel'U!lt eidern I>Olll.iIlO JJoctori uti patpt U' lihro artal'UlIl civilium Pm;,n. de data Anno Domini Millesimo quingrnte,sil1lo !-\rxagesimo foria sexta antp frstum S. l\lat.llei Pl'-oxima. Sed edum lihl'l'am fal'ultatrlU rir1rm Domina J).octol'i r1alllUs exIt Uf'IH!i et. rl'igenrli mouUlllcutulU srpultUJ'ae laJlirlf'um Jlunquum desh'upudum in IIIUI'O rolunlllp (!) rxciso altal'j" Sanctae Catherinae in TrHlr10 Parprillli (!1 Sanctap :\lul'illp :\Iag([;dcnur, in latu'lI 101l';UIll Pt.

:tltulIL ut OjJUS ('f'it. Licrthitqur Domiuo Doctol'i Stl'ut.hia impn!iuwuta, ([uap posscnt. eiu,; IlLOnumenti structurandum impedire, scrinia scili('pt. alTas, stalllas et .llia tl'<ln,sIJartal'e in aliulll locum. pius!lf'm templi, a columna prerlicla, et tabulam pictam suam affigere eillcm colullłnae, IlOn olJstantp CtliUs \'is contl'adictiOlw. Quodquidom ratum grutuuilJlH' sll"cipit')ls ip,;p idl'm Sp('ctnhilis et ExcelL Damillus DoclO\' Stnllhills S:IITClP, '\laic,;lath.; Hegbo Pltisicus jJl'acfatus libris dvilihus I)('ciit i n,<:cl'ibi. quod obtinuit. ACTUIll fO'ł'ia spxta anlo fl'stnm ]>plltp('astl's lH'C),ima Anna Domini 1j(i5".

2*

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry