KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

rDku 83). Inni natomiast, jaik Wł. Bugiel, M. WicherJdewiczowa, przypuszczają, że na:sz l,ekarz padł o.fiarą zalwodu p()dczas 'szerzącej się p'Odówcz,as 'W Poznaniu dżumy M). Stwierdźmy przeto, co mówią nam księgi miejskie. Od lipca 1568 r. do Bożego Narodzenia t. r. gra!sowało w Poznaniu morowe powietrze, pastwą 'którego paŚĆ miało 'Przeszło 6.000 mieszJ{ańców 85). Wielu ,mieszkań,ców' uszło.

z miasta do innych miejscowości, nienawiedzionych tą p,lagą. Członkowie rady i ławy czynią. to samo, wyznaczywszy przedtem swO'ich zastępców, którzy dobrowolnie postanowili pozostać ("qui hic manendi voluntarie consentieballt"). Wśród wielu opuszczających mury miasta znajdują się: rajca miejski dr. Adam Paulin, jego żona Jadwiga Sztorchówna, i t.ejże Jadwigi siostra, Katarzyna Struśkowa. Obie siostry składają na ratuszu poznańskim dnia 27 lipca 15G8 r. skrzynl,-ę żełazną koloru czerwonego z,aopatrzoną dwoma zamkami i pieczl;'ci.ami jako depozyt 68). W tejże szkatułce złożDne 'były zapew!ne klejnoty obu sióstr, nie chcąc rzecz jasna, z,ahierać ze sobą w drogę drogocennych pamiątek, które łatwo wpaśćby mogły w ręce rabusiów, Katarzyna Struśkowa występuje tu je,szcz,e jako małżonka dr. J. Struśka. - Po ustą;pi'eniu zarazy, ci, co uszli z miasta, powracają spowrotem do swoich domostw i warsztatów pracy. Do Poznania powracają również obie siostry. Po

medicine (!) Doctor proteslatus est quia ipse a festo Pas,chae posteaque functus est officio Pl'Oconsula.ri sui medii anni, in dicm usque hodiernum vocatus non est ad Pretorium. Eam snam protCistationem p£'ciit actis consularibus insclibi. Actum fOlia quarta post fC3"a Pentecostcs Anno 1559" (= 17. V.). ' Jako lekarz królewski (phisicus S. R. Mtis) wymieniony jest już dnia 17. III. 1559 r. (A. Scab. 15;)8-65, fol. 46 v.). 83) op cit. str. G "". obiit pridie nonas Martias anno p. <'lu'.

n. 1568.. .". M) ..,Nasz najzIlakomitszy lekarz Odrodzenia Józef Struś", str. 15. - "Obrazki z przeszłości Poznania", str. 43. 85) \Varschauer: J)ie Chronilk dor Stadt,schreiber von .Posen.

Poznań 188S, str. 68, nr. 94. - Acta Consul. 1556-1571, fol. 117: 66) Acta Consul. 1568-1569, bruljon, fol. 92 v.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry