KRONIKA BERNARDYNÓW POZNAŃSKICH

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.10.31 R.3 Nr10

Czas czytania: ok. 3 min.

Nuncjusz WidolI do biskupa poznańskiegQ Tholibow!\kiego w tejże prawie. 61. Pg. 168. 1'657. 31. V. Krobia.

Biskup Tholibowski do prowincjała Q wydanie kosztowności ko.

f<cie[n'h. 62. Pg. 169 1659. 21. X. PQZI1ań (po polsku).

Rel::-.cja ,komisarzy l\laksymi!jana Miaskowsldego, AndTZeja Sta.rkowieckiego, W.ojciecha Jai'ochowk.lCgo i Zygmunta Zeleckiego z rewizji klasztoru, przedsiębranej ze wzglęŁlu na jeg-o bli:;kośc utwierdzeniom poznmiskim. 63. Pg. 171. 1661. 16. VIII. Pakość i 8. IX. Kazimierz.

InstJ'llment zgody pomiędzy Reformatami a Bernardynami.

64. Pg. 176. 1663. 9. X. Poznań.

Wojcieeh Lktański, proboszcz 1{()Iegiaty ś. Mikołaja na Chwa1iszewie.

jako pełnQmocnik .J a,na Leszczyńskiego, podkanclerzego, generalnego syndyk:1- Bemardynów, protestuje przeciw prz'3szkodQ1ll, jakie magistrat pomański czyn k{lnwentowi pozpańskiemu przy budowie, napadając ich nawet zbrojne przy wydobywaniu gliny. 65. Pg. 180. 1664. 9. V. Poznań.

Decyzja administratora poznańskiego Dobrzelewskiego w powyższej sprawie, korzystna dla miasla. Świadkowie: Igrmcy Gniński kanonik poznański, Mikołaj Załaszowski, dyrektor Lubranscianum, Stanisław Gra,lowiez i hm Woniceki penitencjarze katerlrani, Jan Gmnuchowski notarjusz. 6fl. Pg. 187. 1663. 17. XI. Rzym.

Aleksander VII udziela odpustów clla Domlm Loretańskiego tudzież pOlwala załQżyć bract WQ Zwiastowania. f)'6a. Pg. 189. 1664. 8. III. Pmmań. Przyjęcie breve przez ar1ministratora Dobrzelewskiego.

67. Pg. 183. 1664. 17. X. Jyskmvice.

Decyzja arcybiskupa gnieźnieńskiego LeszczYD:!kiego, do którego Bernardyni apelowali, korzystna dla nich. Świadkowie: Jan BQfucki, archidiakon uniejowski, Stanisław raJ'szewski, prohoszcz stanisławski, Jan HadQmski, kanonik łęczycki, notarjllsz. I'E-. Pg. 189. 1664. 15. V. Rzym.

Monitum przeciw Franciszkanom, którzy poprzedniO' uzyskali przywilej na Domek Loretański, ale teraz z nim wy>Stąpili przeciw Bernardynom. 69. Pg. 196.. 1664. 9. VII. Poznań.

Kozewiczówna Regina z:łpisujc Bernardynom plac przy cmentarzu' WW. Świętych. Świadkowie: Szymon Niwcewicz, zakrystjan ś.' Marji Magdaleny i rrancis7.ek Jaworowski sługa. Syndykiem był wówczas Wawrzyniec Brodzki, kustosz ś. Marji Magdaleny. Notarjusz Jan Regulko. 70. Pg. 194. 1664. 19. XI. Lyskowice.

Prymas Leszczyński do jmrclynała protektora w sprawie l)omkn Loretańskiego. 71. Pg. 195. 1664. 19. XI. Lyskowice.

Prymas do kar<1ynała ,farcelego Ranta Crae w tejże sprawie.

72. Pg. 19::.-. lEM. 7. XIl. Warszawa.

Prymał: w tejże spmwie d() Papieża.

73. Pg. 199. 1-8. I. Poznań.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Akt. kargi na mag'istrat z powodu przc5zkóLl przy budowie konwentu.

7-1. Pg. 20::? 1665. 27. 1. Warszawa.

Jan Kaziwierz pozwala brać Bernartlynom cement, wapno, glin, piasek j kamienie z :;,tarostwa poznań8kiego oraz przywozić je rzeką opotlal Karmelitów. 75. Pg. 204. W65.. '6. XI. Warszawa.

Zakony żebrzące w Poznaniu apelują do. Stolicy Apostolskiej przeciw Fnmci8zkaJ1om, że przenoszą I'ię z przedmieścia ś. Rocha do miasta. Gwardjanem Bernardynów wa'szawskic'n był Bonawelltura ze l\naw" poznań,skich Erazm Szyszkows,ki, Franciszkanów warszawfikich Frand8zek Mielżyń'ski.

76. Pg. 211. 1666. 20. X. Rzym.

Pismo Audyt-Ora, Kamery Caracciolo zabrania kwesty Flanc!szk:l1Iom.

77. Pg. 214. 1667. 30. V. Warszawa.

Jan Kazimierz bierze w obrunę Bernardynów poznańskich wohec :<karg mieRzczan i komendalIta miasta, że ich budowla konwent.u zagraża hezpieczellstwll miał:ta. 78. Pg-. 216. 1(i67. 5. UL; Poznań.

TekRt ug'ody pomiędzy Bernardynami a Franciszk'tu:uni.

79. Pg. .220. 1667. 8. m.

Aprobat.a ugody przez konsystorz. Świadkowie .Ja..ek Tonw'szewicz, dyrektor Lubranscianu7Il i taniRław Grudow.icz penitencjarz, Jan GarnuehO\'ski notarjusz. 80. Pg-. 223. 1668. 12. X. Poznań.

Arbitrzy ugody wydają Benla:rdynom pi8mo w sprawie llroszczeli Franciszkanów d{) Domku Loretańskiego. Arbitrami byli: sufrag'an Ma.rjan Kurski, ł'ilip z Murzyna, Dunin proboszcz pc.znański, tani:;,ław Grudowicz, l)enitenc jarz. 81. Pg. 226. 1671. :01. IV. Warszawa.

Bi8kup Wierzbowski pozwaht odprawiać corocznie proce;:;jt; Domku Lnret:uiskiego, 7 maja, od kościoła dominikai18kiego.

B2. Pg. 228. s .d. L (1672 Kalisz), .Jap. :-milncki, gwa.rdjaJl kahski, wraz z konwentem do pl'owincjal<t zanosi protfJEt przeciw Franci'8zkanom k:.tliskim, z powodll dWUlh k,,,iążek. wydanych przez 00. Bierna.ckiego i Zawadzkiego. 83. Pg. 2;30. 1672. 14. VnI.

Prokurator generalny Zakunu donosi o skardze, ja.ką lranci"zkant wnieśli przeciw Bernardynom z powodu przyJęcia trzech Franciszkanów do lkrnardynów wbrew fOlmie przepisanej w ugodzie. 84. Pg. 231. lfJ72, 3. XI. Poznań.

Franeiszek z tVarszawy, prowincjał Bel1larllynów, w piśmie tlo prokuratora generalnego ł)l'Oni się wobec zarzutów Franciszkanów. 5. Pg. 235-302.

DroszUl a Stanisława Grodzickiego z otlpowieclzią na publikację Biernaddego. 86. Pg. 304. 1674. 4. VU!., Rzym.

Kongregacja poleca nuncjuszowi załatwić spór pomiędzy' FraJICiszkanlJni a Bernardynami.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.10.31 R.3 Nr10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry