KRONIKA MIASTA POZNANIAławskiej jest Krutarzyna Beck{)lwa 57), która dnia 5 listopada 1574 r. z,a;pisuje majątek swój mężowi, Bm"Uomiejowi 58). Po.:az ostatni jako żyjąca wystipuj.e dnia 22 października 1596 r., część majątku 8'wego odstępuje siostrzeńcowi i siostrzenicom swoim, a miano",icie: ogród na przedmipściu św. Mrureina otrzymują Adam Paulin i Anna FischcrÓwna, dworzyszcze na drzffii\To .Małgorzata Pomorska i Katarzyna CzaJl'IlOcka 511).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

52) Acta Consul. 1547-15;-)5, fol. 134 v.; fal. 135 v.-136.

Sztorchowie: Henryk ławnik i rajca pOZU. (1527-1550) żona Małgorzata

Henryk Ulryk kupiec

Stanisław Katarzyna kupiec 1) mąż J. Strusiek 2) mąż DarU.

Bpp.k, kupiec

Apolonja Jadwiga Anna nie żyje 1) mąż Antoni mąż 1558 r. Autosz (t 1556) Jakób mąż 2) dr. Adam Fischer Miko!. Paulin kupiec Happ rajca, hurm.

1567-15£0

Adam kupiec żona Małgorzata Bodensteinilwna 5.,) Acta Consul. 1;)47-1555, fol. 134 (r. 1555).

M) Acta Advoc. 1:154-1558, fol. 252 v., fol. 322 (r. 1556). - Acta Consul. 1!1RO-1582, fol. 461. (r. 1581) - Acta. Seab. 1369-1580, fol. 273. (r. 1579). Po' śmierci Jadwigi Sztorchówny, ch'. Adam Paulin żeni się z 'córką Jana Grodzickiego, równie.l Jadwigą. z którą miał <lwie córki i syna: Bmba,rę, Elźbietę i Alberta. (A. C. 1591-159:>, fol. 106 v. (r. 159;). - Barbara Paulinówlla zotaje ;;.oną Stani.sła,wa Kos.siora, malarza poznaiiHkiego. (A. 5mb, 1591-lIi08. fol. 21iJO v. (r.

1)98) .

55) A. C. 1547-1555, fol. 13.1,. - A. Scab. 156!ł---tm, fol. ::17. Jakób Fischer jest wybrany w r. 1557 starszym cechu kupców (mercatorcs) (A. C. 1556-71, fot fi-H).

Małgorzata

W akcie z dnia 9 stycznia 1597 Katarzyna "Ba1'telheckowa" pri.mo zmarła ""), VII. D l', J ó z e f S t l' U s i ,e k I h u r m i s t r z e 111 111 i a s t a w I a t a r h 1;)J1-1559. Zaszczytny urząd burmistaa mi.asta, któIT to urząd hył dowodem wielkiego zaufania współobyw,ateli, piaf"to"ał Strusiek 'przez dwa lata. Poraz pierw"zy wybrany zostal dnia 21 września 1557 r. Gl). \V l'ok później (21. IX. 1558) Janu:z z Kościeka, generał wiel kopol:-:ki, zatwiprdz,a wyhór Jego na J burmistrza na rok następny 6'). Drugi'lll humnistrzC<ln zosta.1 dr. med. Stalltisł.alw Nigerr. wspomniana jest pani voto Struśkowa jruko

'TIlI. l( i e d)" z m a I' ł d 1'. J ó z e f S t I' U s i (' k ? Wszyscy biogl'alfowie J. Struśka poclawaJą, zgodnie z napisem, umieszczonym na jego nagl'obku, że .T. Strusif'k zmarł w 1;)(jR r. " wieku lat 58. Niezgodna j,edynie jest data dziellna jego ZgOllU. \Vedług J. Oettingera śmierc Struśka przypada na G marca 15(i8

5n) Acta "\<lY'Jc. 1:-'70-1;)71. fol. ;)13 v. (18. X 1571). \ta Scab.

1')68-157/0;, fol. 1(;U (I". 1:>7i).

57) Cnlelrli Seł'\\;'i,, ł-. 137;], fol. 11 v. - Calc. SIZOS, I". lG83.

O") .\cta Seah. 15G9- [m.:, fol. 1:!S v.- -129 (5. Xl. 1;)74).

;;0) .\cta Scal!. 1;)91-lUOti. fol. 228-28 v. Adarn Paulin hył liYncm dl'. .\clama Paulina, burm. pozn. i .radwii-d S-ztoreI1ówny. sio'Sh'y Katarzyny. '\lma Fi><cllerowna, J\Iałgorz1.ta Pomol"s,ka i Katarzyna Czarnocka, i"f\ to có]'ki JakÓba Fischera i Anny SZlOrchowny. (Acta Scab. 1!191-lIi20. fol. gO!). --- .\. cab. 1569-1;)1'<0, fol. 37 li'. 1570).

60) Acta .'\clvoc. 1597-1:)98. foL 7-7 v.

, 61) Acta Consul. 1556--1571, foL 8 v. - Acta Scah. l:J)R 151;:).

foL 9 v. (11. III. 15:)8); fol. 19 (. VII. 1:)58). - A. C<ms 1:J)(j 1371, fol. 12-12 v (1R. IV. 1558); foL 14-14\- (3. VI. 155><). \\ tych aktach występujP jako burmistrz pozllaI-ł.,ki. .') .\eta Consul. 1556-1571. foL 19-19 v. - Acta Scab. t:'i:)R15G5, fol. 4(j v. (17. III. 1559). - Każdy z hurmistrzów obo\Yiqzli:i \Ve pełni,ł przez pół roku. .rozef Strusiek urząd swój piastował do Wliclkanocy 15:>9 r. (2G. III.) , funkcje po nim objął Ul'. Stanis,law KigPI'. Do maja 1559 roku nie wzywano Ul'. J. 8truśka na ratusz, wobec czPgo składa uroczysty sprzeciw. Acta Consul. 1;)58-61, foL 9i v. "Prc.testntio d. doctoris Strucii.

Coram spectabiIi Consulatu Posnanicnsi personaliter coustitutu Spcctabilis et EXCplJpllS .Tosnphus Strucius S. R. 1\1aiestatis l'hisicuS

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry