DR. JÓZEF STHUSIEK I JEGO RODdzi,e wójtow:,;kim pozwala ustalić dokładniejszą datę śmierci ;\polonji Struślwwej. 8w,i.ail1kowie przedstawieni przez dr Struśka zgodnie zeznawają, że ,.h o n e s t a o l i m P o l i x e n a A p o lon ia S t e II c z e I u II g rów n a. d. D f) c t o 'l' i.s S t r ue i j li X o r s e p u I t a p s t P o s n a ł1' i a e i n E c c l e s i a S. M a l' i a e M a g d a I e n e A n 11 o d o m i n i 1552 ci i e, S. M athei Apostoli (= 21. IX.) hora vesperorum"40). Śmierć jej przypada zatmn na dwa wzgll?dnie trzy dni p'rz.ed pogrzebem, t. zn. przed 21. IX. 1552 r. Po zgonie Poliksen- Józef Strusiek żeni się powtórnie z Katarzyną Sztorchówl\.ą ze znanej rodziny patryt:ju'S'zowskiej Sztorchów. Jako małżonka występuje dnia 18 maja 1554 1'.50).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

I tę żonę kochał na.sz Ie<karz gorąco, dowodzą tego liczne zaJpisy na jej korzyść 51). Henryk Sztorch, ojciec drugiej żony Józefa Struśka - to cz10wiek nadzwyczaj bogaty, cieszący się wielkim szacunkiem swoich współobywateli. broni interesów miasta naJ sejmach Rzeczypospolitej, 'Piastuje godność lawnika i rajcy miejskiego przez długi szereg lat (1527-1550). Ożeniony z bliżej nieznaną .Małgorzatą, pozostawił siedmioro dzi,eci, trzech synów, Henryka, Ulryka i Stanislat\va, oraz cztery córki, wyżej wspomnianą Katarzynę, Apolonję, Jadwigę i Annę 52). Alpolonja zostaje żoną Mikolaja H8Jppa 53), Jadwiga poślubiona Antoniemu AntosZ()lwi, kupco".-i i r,aJcy pozn. (1551-1556), wycho<1z,i poraz wtóry za mąż za dr. Adama Paulina, wi'eloikrotnego rajcę i burmistrza poznaI'lskiego (15li7-15UO) M). Ostatnią córkę Annę wydaje Henryk Sztorch za Jakóba Fisehel'a, kupca poznańskiego 55). - Józef Strmdek umiera w r. 1568, z wdową pozostałą żeni się kup.iec Bartłomiej Berk, pochodzą£y z Gdańska 56). I tego przeżyła J{atanyna. \V r. 1573 właścicielką domu pr'zy ul. Wroc

40) Acta Advoc. 15M-15::>8, fol. 442-443. (dnia 22. II. 1558). Ci sami świadkowi c w tymże akcic zeznają, że matka Palikseny Apolonji Sabina Stenczc!uW:!1'lywa zmarła 25 marCEl 1555 }"oku.

50) Acta Sca'b. 151-5-1ib8, fol. 16 v. ' 51) Acta Scab. 1558-65, fol. 9 v. (11. III. 1558); fol. 46 v. (17. III.

1159); Acta Scab. 1557-1::>69, fol. 20; 48 v.-49 (r. 1558); fol. 389-389 v.

(21.. X. 15(7); fol. 288-289v. (16. II, 1565). '

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry