KRONIKA MIAST A POZNANIAła 5). Żył-a jednakowoż dość długo. Dnia 10 lutego(} 1547 r przychodzi do ugody majątkowej lnidzy Janem Uugrem i siostrą jego Poliksellą Stru:5kow .). W d'w.a lata później, dnia 10 maja 1519 r.. oboje małżonkowie 'kwitują Jana Ungra z otrzymanej części domu i placu za, bramą 'Wrocławską położonego, które to dzialy przypadł)' Poli'ksenic :;kutkiem podziału majątku po zmarłYll1 ojcu 7). JaJko nieżyjąca wymieniona jest dnia lG. I. 1553 r.; matka jej aJbina Żal'Owska I-o voto Ungr()lwa, występuje przeciwko dr. J. Struśkowi w sprawie "gerady" po z,marłej córce 8). Inne wiaa'ogodne świadectwo złożone w są

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

5) Łukaszewicz: op. cit. str. 220; - Octtinger: op. cit.. str. :J; - Bugiel: op. cit., str. 11; - M. \Vichcrkiewiczowa: Rynck pazn. i jego l:.atrycjat, str. 171. 6) Acta i\dvoc. 154G-15i9, fol. 95 v.-9o. W aktach tych wciągnięty jest list Józefa Struśka, datowany dnia 5. VII. 1545 r. Testimol1ium pro parte Joannis Unger. "Y a Y o s e p h S t l' U S Z e k malzonek właszny l)anyey l'olijxellY czorky pana Stanislawa Ungera wyznawam wlaszną ręką na them Órographie ze my S"zią doszicz sthalo y malżonczc moiey z dobra handlowego kthore bylo w rąku li pana Hanusz Ungera Bratha malwnky moicy y tho oszwiaczam them pyszanym rąky moiey y themij kthórzi przytem by.ly l1yzey olp'Y"Rzany, ze pan I1anusz Unger doszicz nmye uczinyll za wschithko cZo bylo w handlu a w poruczenyu yego p.o f;.zmycI'czi oyczci\vGkiey y kwythuyą onego ze W'schithkiego handlyu lobem tho cirographem mogym zamykayancz szobye mocz y drogą czinicz O tho thak prawem yako y ynnym sposzobem, .czynyącz yego wolnym ze wschithkiego na \'. ieky. Przy them byly Yeg"o M. pan Stanislaw Dzyaduski starostha Conynsky, pan Maczey Łączky, Pan Blazey \Vinklerus Pyszarz :\<Iy(.ysky Poznansky, a pan Andrzey Hoszmanll Lawnyk Poznansky.

Pyszan y dan w PoznnYll duya pyąthcgo Julij Anno domini !\li!1esimo quingentesimo qlladl':J.gesimo quinto.

Ynscpll Strllsz".

7) Acta Scab. 1:J4J-155, fol. GO Y.

\q) Acta Consul. 155a-l:J54, fol. 19:3. "Coram consulatu personalitl,r cOllstituta Nobilis Dna Sabina nohilis d. Martini Zdzarowski couiunx le£"ittill1a . . constituit ordinavit in suum plenipotentcm et manrlatarium famatum Salomonem Esurielltell1 ad agemhnn contra et advcl'sus Egregium et Excellcntem virum d. J oscphum Strutium medicine doctorell1 generum su um ad agendum occassione gerade post obi tum honeste olim Domine Apololliae filie sue coniugis vpro lcgitime steriliter defuncte.. .".

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry