DR. JÓZEF STRUSIEI{ I JEGO RÓD

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Erazm Eschler, lUlJpie-c i rajea kra:kows1d O), Anna je,st żoną Andrze,ja Bosman8:, znanego w mieście kupca U), który ma dość liczne rodzeilstwo, siostry jego mają za mężów najwybitniejszych ezłonków patrycjatu poznańskiego: :Barbara wydana za Jana Dudka, kupca, rajcę i burmistrza pozn. (1519-1540), wychodzi po'raz wtóry zamąż za Andrzeja Liupszyilskiego, który był burmistrzem mia,sta w latach 1548-1552, l{atarzyna jest żoną Baltaz.ara SL'Jwarca, ławnika i rajcy (1532-1540). Jadwiga zamężna za l\lichaleJm \Verne<re:m, kupcem wroclawskim (przedt,em był łalwni1dem i rajcą p'Ozn.), oraz Regina, <którą poślubia Tomasz Szmidel, kupiec poznański 42). Jedna z córek Andrzeja Rosmana i Anny Ungrówny, Barba,ra, została żoną dr. med.

Jana Lamd1Y, miesz.czanina poznailskiego 3). Jan Unger, brat Poułkseny Struśkowej, ma za żonę Annę, CÓ1'kę Jana Groffa, rajcy pozn.; siostra Anny GroffÓwny, Łucja, wyszła za Kai\pra Lindnera, dr. med. i 'l11icszczanina p07.uańskiego 4).

Biografowie Józe,fa Struśka podają bez żadnego dowo'c1u.

że PoliksClll.a Ungrówna luótko po ślubi,e z J. Struśkiem zmar

'0) Acta Consul. 1556-1371, fol. 17 v.-18. - Act.a Consul. 1556 -1558, fol. 124; 242.

1) Acta Scab. 153f1...--..-.1;}48, fol. 10 v. (r. 1540).

(2) Acta Scab. 1539-1548, fol. 154 v. - Acta Consul. 1535-1539, fol. W9. - Acta Scab. 1!'33--1539, fol. 4 (r. 1533). (3) Acta Scab. 1557-1569, fol. 48 v.-49 (r. 1558).

.) Acta Consu1. 1556-1571, fo1.94 v.; 115.

Rodowód Ungrów:

Stanisław nie żyje 1543 r. ławnik i rajca poznański żona Sabina z Kryppów (t 25. III. 1555)

Jan żona Anna Groffówna

Anna mąż Andrzej Rosman kupiec pozn.

Sabina mąż Erazm Eschler z Krakowa

Poliksena mąż dr. Józef Strusiek

15g

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry