KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 2 min.

Josephu!" Struciu:'> mcdicinae doctor" posiadłość z ogrodem poza llluralll'i miasta, położoną od wykonawrÓw telstamentu zmarłego ks. Peterka )Jarein,a 3). \Y tymże samym dniu występuje jako małżonek P'Jlikseny Ungrówny; osobiście. >,taj,e przed lawą miejską i zapisuje na ,,'niesionym prze.z żonę majątku 1.000 złotych t) tułem wiana 35). \V rok później, dnia :U. III.

1344 r. i 4. IX. 1544 1'. dwukrotnie czyni podobny zaJpis na korzyść wej ukDchanej żony 36), a 4 lipca 1544 r. kupuje. ogród od I-f enryka Falknera, mieszczanina gdałi.skiego 37). Z tych kilku zapisków wynika jasno, że już p r z e li 12 s t y c z n i a 1543 r. przyjechał Józef Strusiek na stały pobyt do kraju, za:miezkl\v:::zy w luieście rorlzinnmn.

Y1. Poliksena LngrówlJa, (1543-1552) i I{atarzy1\ a S z t o r c h ó W n a (1554-156) m a ł ż o n kiJ ó z t;' f a.

S t ruś k a. J óze.f Strusiek po ,powrocie z zagranicy łąezy ",ię węzłem małżel'lskim z Połiksenę. Apolonją UngrÓwną, ('ój'ką Stanisława, którą pośłubił przed 12. I. 1543 r. 38 ). Dzięki temu małżCl1stwu wszedł nif!'dawny prDfe:sor padm",ski w za,11knit.y kręg miejskiego patrycjatu, małżellst;wem tcm spokrBwnił się z kilkoma najwybitniej5zymi l'odami poznailskimi. Ungl'O\,-je byli jedną z najznaJczniejszych rudzin ówczesnego 'miesz,czaństwa poznailskiego. Stanislaw Unger, ławni'k i rajca w latach 1524-1535, oprócz Polikseny miał je.szcze dwie ról'ki, Sa,binę i Annę, oraz jednego syna, imieniem Jan 3D). Z Sahinę. żeni się

33) "Nieznanc Sizczególy z tycia J ozefa Strusia, lel{al'za. pozn.

XVI wieku". Archiwum historji med. itd., t. IX, r. 1929, st.r. 18-19.

3) Acta Scab. 1535--1345, fol. 180.

35) Acta Scab. 1:)39-151S, fol. 105 v-107. - .\cta Scab. 15351545, fol. 17', v.-178.

36) Acta Scab. 1535-45, fol. 206. - Ada Scab. 1539-15.iS, fol.

145 v.-HG.

37) Acta Scab, 1535-1543, fol. 208.

38) Acta Scab. 1539-1548, fol. 105 v.-l07. - Biografowie podawają, że dopicro po roku 1545 zawarł związek małżeński z Polikseną Ungrówną.

3D) Acta Scah. 1;'J35-1:Jt:J, fol. 177 v.-17!:L

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry