KRONII{A MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

stronie ulicy Wroeławsldej idąc z Rynku w niewielkiej odległośd od murów miejskidl i Bramy Wrocławskiej 2').

/ uu d /'a«Ho..- ;r: . r

III. B a ! t a z a l' i .J ó z e f S t ruś k o w i e - s t u d oC nt a m i li 11 i w e r '3 y t e t u kra k o w s k i e g o w 1525 rok u. 'Vodług dl'. 'VI. Bugla pru!bywał Józef Strusiek na uniwrsyeejf! l{rakDWs,kim między r. 152i' a 1531 28). Do I\:ra'kowa wysyla Mikołaj Strusiek S} nów :,iwych Baltazm'a i J ózeIa już w 152;) r., gdzip dnia 10 wrześn:ia zapisują się na wydział fjlozofiC'zny za reldoratu ]p:. Piotra vVidelicjusza z Obornik, dr. nauk i mC'Llyeyn,L \V dochowanym O1'yginale metryki uniwel'"yteekie] znajdujemy obydwóch jako:

2") Calculi SZOIO, r. 151 -i, fol. (j v. "Jankowski hellnarzs, Nicol.1US Struszegk, Capyczkowa wdowa". - r. 1531. fol. (j v. ".Tacobus, Twttl'-.

<1og('I, Sh'usseek. I\Vith", - r. 153;), fol. 6. ..Jacub sutor, Stl'uszkowa, '''yUl'', r. lJa, foL H. ".Taeohus sutor, StruszkO\va, \'ith lJrasf>ator.... - r. 15/,3, fol. R. .Jacnlms sutor, Struskowa \'i,lua, VltnWIt vidua.... - r. 1;>50, fol. 8. "Jacohus Parziglil'n su tor, D. IJodor Struszl'k, Ca,;pttr Vitus". - r. 1;)5:1. fol. HL "./acolms Parziglif>t1 sutat', D. Doc1o,' Sil'llszek. Caspal' \\'ith". - r. 15(i3, fol. 7. "Antonius \\"l'lk('l' lH'llio, IJoct.oJ' Strus, Caspar \Vith". - l'. 1:567, fol. 10 v. ..Andri.sz czo wolmy kup{'zi w pana Dodol'-\ trusza d-olUU; Pan Doctor Stl'llSZ; \Vith l\Jider,al'z". - "'Ylllil'ninny jest ten dom jako pl'ze,rlostatni po tf'j stroni" (Ha I'YSllllku ()I"£lHtczylf>m go .lako nr. 2).

2ti ..Nasr, ua.jznak-omitszy lekarz Odrodzenia JÓzef Słnlś Wil0 -llli). ,lego żywot i pisma". Poznań 1908, stl'. i-:i.

"Balta'8ar, ToseiPh, icolai germani, de Posnania dioc. Ponaniensis (per) totUl11 solverunt" 7). (Baltazar i Józef bracia, synowie Mikołaja z Poznania diecezji P.oznańskiej, uiścili całkowite wpisowe). Oboje też otJ'zymuJę. w r. 1529 stopieil filozoficzny bakalarz,a (Joseph de Posnani.a, Baltha,zar de Posnania)28), a w 1531 r. tytuł magistra 29). IV. J ó z ,e f S t r u s i e k n i e b y ł u c z n i e m I{ r z ys z t'O f a. H e g e n d o l' f ,e r a. Ks. Ma,zul'kiewicr. w swej op'racy pn. "Poczę.tki J\kademji Lubrai1skiegD w Poznaniu (1519-1535)" dwukrotnie podaje, że JÓzef Struf:ielk, chluba Akademji Lubrailskiego, hył uczniem Krzysztofa Hegendorfera 30). Wiemy zaś z tej samej książ'ki, że Hegendorfer zj€l('}lał do Poznania d'Opiel'O jeienią 1529 r, Objąwszy katedr.;> nauk humam.iorÓiw, rozpoczął HegendOJ'fer \\ yklad} gramatyki, r,etoryki, p'oetytki połączonych z filozof ją 31). Józef StrU'3ie:k w tymże g,amym 1'0ku jest już bakalarzem. V. D o kra j u p o \v r Ó c i l J ó z e f S t r u :s i e kopr z e d 12 s t y c Z II i a 1343 roku. \Vedlug Łukaszewicza, Oot.tingera i BugJ.a 32) lIy! J. Str. aiŻ do 1545 roku prof,esorem w Padwit'. l,ąd po dzip..;il;'ciu lata.ch powra.ca do kraju, b:: osiąść na stałe w Poznaniu. Na wcześniejszy jego pOWJ'ót do Pols,ki zwrócił już uwagę k'3. E. :\Iajkowski 33). Na podstawie ksiąg mtie<;kich można dość dokładnie Okl'cślić ('.,z.as, w który.m pobyt jego w PDZlIaniu nie ulega wątpliwości. Najstarsza wiadomość, stwierdzająca jego. pobyt w Poznaniu, pochodzi z 1543 r. Unia 12 stycznia 1543 r. nabywa "spectabilis ,ac €gregius Dominu,,;

27) A. Chmiel: Album studios-orum Universitatis Cmcov. Cracoviae 1892, t. II, str. 229. 28) J. l\fuczkowsld: Statuta necno'l1 lihcr IH"omolol'um philflsophOl'um ordinis in Ullivers. studiorum Jage'llonica 1402-181,9. Cracoviae 11\49, str. 182. 29) ibidcm, str. 1Si "Joseph de PoS'znania (doctor mcdicine optimus crcditus, uxorem duxit). BaUhazar Ut' Poszonallia, Stl'uthii fratcr senior. "m) op. cit., str. 51; lOt.

31) ibidem, str. 38.

32) op. cit.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry