KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

wany, POłOŻDlty przy ul. Szewskiej 13), który w '/ lat p02'llleJ nabywają. za 50 grzywien krewni jego \Vojciel'h I{apinos i Dorota Narw.a!nka H). Pobyt synów w Kraikowie i Józefa zagranicą.

zmus.zał zapewne Mikołaja 'Clo zadąglIlięcia: znaczllyeh pożycz('lk. by łożyć na ich wykształcenie. I tak dnia 1 marl'a 15211 r. pożycza Dd ks. kanonika Jana Kostrzyiu;,kiego 12 g.r:-:ywiell ';;), dnia 6. IX. 1532 r. znowu 24 czerwone złote 16), a \V r. 1;');{3 od kallonikó\v przy kDśoiele Panny :Marji 1{j gl'zywien 17). Tę ostatnię. sumę 1G grzywien zwraca dopieI'o w 1559 r. syn ;\HkDłaja, dr. Józef 18). Mikołaj Strusiek umi('ra 'pod konie!" 1533 r. lub na początku 1534 r., gdyż jao żyjący wyst!;'puje dnia 1;:' wrzt"śn:Lru 1533 1'.10), a w () mi.esięcy później (13. nI. 1534 r.) zapisany jest jako już zmarły 20).

0) Acta Scab. 1527-1534, fo!l. 19 V.; 164 v.-165; - Acta Consul.

1535-1539, fol. 237-238.

R o d o w ó d B e d e r m a fi Ó w.

Andrzej (1483-1528) mielca;rz ławnili, rajca i burmistrz .pozn. żona Barbara Dankówna

Tomasz (1501-1531) magister rektor akademji L ubraflskiego, profesor sw. Teologji

Elźbieła (1507-15113) mąż Mikołaj ::;trusiek

Jadwiga (l'. 1527) mąż Jan Szwa h, krawiec <t 1532).

Agnieszka (r. 1537).

mą:; Paweł Paśnik

Jakób krawiec

Jan

Elźbieła mąż lUikołaj krawiec

Zofja Magdalena mąż Bartłumiej l\1asłek, ślusarz

10) Acta Consul. lW7-1525, fol. 14 v. (3. XI. 16(7). - Ks. K. Mazurkiewicz: Początki Akademji Lubrańs.kiego w Poznaniu (1519-1535) Poznań 1921, str. 17; 104-105. (Śmicrć Tomasza przypada na ostatnie dni czerwca 1531 r.).

II. D o Ul p r z y u I. W r o c ł a \V s k i e j \V P D Z n a n i u m i e j s c Ci m u r o d z e n i a d r. J ó z e f a S t ruŚ k a, \Ve wrze<Śniu ub. roku ukazał- się Ha łalmłłJrh "J{urje-ra P.()Zll." artykuł nieznanego hliżej autm"a (podpisany inkjałami h, p.), Z\\J arając się z apelem do społ,eczeilstwa pozna11skiegD, ahy prze"" wmurowanie tablicy prumiątkowej w domu przy Starym Rynlm p. nr. 97, w którYlll się urodził Józ<:'f Str., uczcić \viclkiego a zapolllnianego \\'ielkop.olanina, 1). :!\Iaterjał do swego [ł}'t)Tkułu czcTpał autor z pracy M. Wicherkiewiczowej 22), )Jl'Z'3dÓ'tawiając<:'j hitorjQ LWimienic przy Starym Rynku. Kami('llka llosząea dzi IlUlncr 97 była przez cR'ly XVI wiek wł.a,snościę. l'odzillY UngrÓw 2_). Przy historji tej kamienicy um.inkiła p. Wichel'ldewiczowa żydory,s dr. Józcfa Struśka, a to z tej przyczyny, że Stru:"ick ożeniony był z jedną L "Órek Stallisl:wa L;ngra, wlaś.ciciela tf!jżO kamienicy.

Miejsea Ul'Odzenia dr. Józefa Struśka należy szukać w jeLInym z domów położonych przy ul. \Vl'oclawskiej. \V r. 1507 pOi:'iada Mikołaj Strusiek dom !pl'zy ul. \Vrocławkiej ). Jest on przez cały XY( wiek w rQ'kach l'odziny Struśków. Ra< Inmki S7.0SU pozwalają, bliżej określić ten dom; położony je;-;t po IC\wj

11) Calculi Szos, 1". 1514, fol. 6 V.

12) Acta Scab. 1512-1526, f()il. 30.

13) ibidem, fol. 143.

H) Acta Scab. 1527-1534, fol. 36 v. (3. VIII. 1;.:!X). - Acta ConsuI. 1525-1535, fol. 159 (23. IV. 1528). 10) Acta. Sca.b. 1527-1534, fol. 4 v.-5.

16) tamże, fol. 172-172 V.

17) tamże, fol. 199 (5. IX. 1533).

1B) Acta Consul. 1558-1561, fol. lG2 (10. XI. 155fJ) , 10) Acta Scab. 1527-1634, fol. W9.

20) ibidpIll, fol. 217 V.

21) "I{m'jer Poznański" z dnia 17. IX. 1934, nr. -Hl. str, 7.

22) "Rynek Poznail.ski i jego patrycjat", PoznalI ]9;!:J.

23) ibidem, str. 170.

2) Acta Scab. HH7-1511, fol. 120.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry