KRONII{A MIASTA POZNANIA p;- a l .... 3. N. [[j ,..., .... o "-< .... 01 :::a "" N. a C> ::s "', c;.n . C" m' .... p;- en .... UJ ::s "" p;- C> N m' co UJ .... o (p N' o .:::! o .- o N N.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3

Czas czytania: ok. 3 min.

...... p;- s: ':-' ::s :::. ::s. ::s .... o. ::s et> .... Clą "O .... o "" p;- o "" N "'" ::s :::a . ::s :-o 8. ::s' N p;- UJ a !5: a .... .... p;- .... .... .E. :::a ,..., et> N- "O "O o n' .... > :-;.... "':j "" .... oN N "', o !:::.

.... "'" ::s oet> "O .=.. et> o- o p;- ::s ::s o :::a p;- en N 8. C> UJ N .... o N C> ? UJ, UJ .... o "tI ::s p;- N' o . N ':-' N o o o .... et> o p;- .:r :-o to ::s 00 et> N 01 .... p;- :::a ::s o o :-. -.J N UJ, "O a >-3 'ł'" (1 ::s o p;- - .... o' .... o ::r j::' o,s. O' ...... ::tI "" .... .... ,..... N, ,...... co N .=; UJ ...... C" .... :c '< ,..., .... .... N c:J1 (P' c:J1 c::: .... et> "O "" ::i1 "" o s. o .... o ...... UJ II>- m -J -J 00.

p;- 'ł'" . '"O .... et> :>r .- _. o :-o to Q O > 01 N ...... (p ...... ,..., ,..., "" .... ? c:J1 .... c:J1 .... .... "C :-o ....... C)I 0- N Col:> O 01 '-' Clą ,..., (p .- Col:> .... "" O "" O- :-o '-" .... :a j "', .... S ....... O "" 01 "', '-' "'" ::J -.J I:J II>- O.

.... '-' ':-' !9 .:; I:J N- N.

o o .... ::s ::s .... < "tI O- Oo @: :-o .... O ..... .... ,..., ej a a t:tI p;- :-o N UJ w' et> '<I et> f" ....... .... ::s ::s .... .... "" ..... N .... c:... 0- c:: m- o . en "O p;- :-o o.

N ::s o N . .... Clą N .... o .... ? N -ł.... o o o. .- - :::a ::r :::a .... p;- 01 o. ::s "" .... C> :::a "" o. m t:tI -:" met> ::s .- :::a .... o .... "" '-' p;- 01 "" UJ -;:::. II>- <C o :::a "', "" .... po 'ł'" 01 "" .- !:? "" co .s 152

Wrocławskiej ). Żoną jego jest Elźbieta Bederlmanbwna, córka Andrzeja. Andrzej Bedenuan - to osobistość wśród l11'iesz,czaństwa poznailskiego hardzo wybitna, jest podobnie jak z,ięć jego m,ielearzem, pia:stuje godność starszego. cechu mielcarzy w latach 1483-1487 ), a następnie 'Przez długi sze.r-eg lat jest ławnikiem, rajcą 'i burmistrzem miasta (1488-1528) B). Ożeniony był z Bał'barą Uankówną, mie;;:zczką poznańską, której ;w 149ii r. oprawia wiano w wysokości 200 złotych węgierskich 7). Braćmi Barbary Bedermanowoj są: ks. Maciej, magister i oUarzysta przy kośriele Marji Magdaleny w P.oznaniu, Jakób i Jan - mielcarze 8). Z małżeilstwa tego ma Bedorman trzy córki i jednego 5yna: Elźhieta jest żoną l\IikDłaja Struśka, Agnieszka zamężna za Pawłem Paśnikir-l1l, trzecia Jadwiga wychod.zi za Jana Szwaha, krawca i miesz,tzaillina PO'ZłJa1'1-s:kiego 9). Tomasz, jedyny syn Andl'zeja Bedermau.a" ma osobną kartę w dziejach kultury polskiej. Poświl;'cił się bowiem nauce, uzyska,ł w 1505 r. na urliwel'sytecie kl'akow:'Jldm stopień H13gistra, został 'kapłanem, a zarazem pl'Ofesore'l1l w I{raJk()iwi,e. W r. 1520 powołuje go biskup JHJznailS'ki Jan Lllbra11ski do nowozałożonej ,akademji w PDznaniu jako. pl"Ofeora św. Teologji, a po ustąpieniu pierwszego reldora, J.ana ze Stolmicy, obją.l kierOlWnictwo tegoż kolegjum, na którem pozostał do końca życia 10). Mikołaj Stmsielk jest to. czlowiek dość zamożny. OpróC'z domu mieszczącego si 'Przy ul. \Vrocławkiej, z którego opłaca w r. 1514 dwie grzywny szosu 11), jest właścicielem jatki rzeźniockiej, którą kupuje dnia 24 marca 1514 roku od Wojciecha Kapinosa 1"); W r. 1521 zaś otrZ)lumj,e od teścia mielcuch muro

S) Ada Sra,/). H!J7 - 1511, fol. 120.

") I( II C Z lU a I' c z y k: Akta Radzieckie, II, nr. 13:99 (wybrany dnia 4t. X. H); nr. 1438 (23. IX, 1485); nr. 14j6 (23. IX. 1486), nr. 150i (r. 1188).

B) K a c z III a l' c z Y k: Acta Radz. 11, passim. - Acta Consul.

1507-1525, passi m.

7) Acta SC8;b. 14R3-H97, fol. 197.

8) ibidem, fol. 171. - Acta Scab. 1497-1511, fol. 134; 137; 16H.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr2/3 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry