KRONIKA BERNARDYNOW POZNAŃSKICHci wn . _\lIuy cLYnz oli r,o zlp. IW 30 g'c, zapb;lllych na kamicni'C-y przy Szew-;kiej. tarzymi [,r:[(.l.wa hyli X. Umnatowicz i Grzegorz Czarzsty.

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.10.31 R.3 Nr10

Czas czytania: ok. 4 min.

.11a. 1'g-. 1 W. t 1)1. 18. X. Pozn:ul.

Ten :nl zapis. Jmienip1l\ bmdwa przyj:!ł gil 3lażej Kroko;:;iilski.

42. l'g'. 121. 16;)2. 8. J. Poznań.

Biskup Nowodworski przenosi bractwo ]lieIl1ie.kie ś. Trójcy uo kociol:t Ś. .\.nny. przez Niemców ongi wystawionpg'o. Bractwo niemieckie ś. Trójcy powl:;talo przy kościele WW. Śwjętycn. Stąd uo Ś. Anny należy przenieść ormty, ,kielichy i cały mc,homy ap:trat kośdelny. Bernardyni uęilą vbowiązaJli posia'lać zawsze kaznodzieję niemieckiego. At,01i u WW. Świętych Jezuici mogą naial l,azywać po' niemiecku. Co do posług pa.rafjaJnyc'n, Niemcy powinni je t.ubywać po para.fjach, - Świadkowie: Jan Bajkowski, sufragan i oficjał, Andrzej Gulczewski. :Marcin Krajewski, Pawili Racibor'3ki Mikołaj Dunin, kanonicy; Jan Szczawh\ski, notarjusz.

43. l'g-. 124. 16:33. 27. X. Rzym.

Za sprawą promotosa o. Ht:.llIisława Wituskiego, bmctwo Ś. Trójcy uzyskało oUl,usty z Rzymu oraz. indult apostoJ-5ki, prydzielający je do AIOCY 1>ractwa Pielgrzymów ab Mobe.

4:3a. Pg. 128'. 1634. 17- IV. s. l. (PDznań).

Biskup Nowodwor"ki przyjmuje powyższP pii5IT1o.

44. P!r. 129. Hi34. 20. XII. Bydgoszcz.

Bpl1I:1nlYlli hy(lgn,,('y Fr:1l1l'i8zck Dąmhrowa i \Vojciech ZlotowHki ingroslIją du akt /!'l'o(lzkich pismo Władysława IV z r. 1634, 94. VJII, 'Z Warszawy, przezmczające konwentowi pozn:J,ńskiemu :i beczki soH z żupy bydgoskiej. .jj. Pg. 13. H539. 5. IX. Ci:!żpń.

Biskup Andrzej Szołdrski mI wIliosek stan\zego bractwa niemieckiego 8. Trójcy, AleksamIra Gros"a ('hil'\lra pozwala. żeby pieniądze, zbierane na własny kościół tegoż braetwa, obróci, na szk{)łę niemieck:l. 'W tym (,elu niożn:t hęrlzie kupić plac o'l-,odal ś. Anny i tam wystawić szkołf;.

W szkole tPj będzie się uczyć młouzież niemiecką zytać, pisać. ra.chować : muzyki. Bakałarz IJI;:dzie zalr'zeć 0/1 dyrektora szkoły Lubrańskich, będ7je JJlII prezentowany prz' ó1>jęciu i oa niego oraz od plebana śtomarcińakieg-o egzaminowany z nauki i wiary katolickiej. Pleban nadto mieć będzie prawo wizyty szkoły oraz pozwalani:\) na procesje i pogrzeby. - Św,iadkuwie: .Jan Branecki, archidiakon p"zczewki, Wojciech nrabowski, Wacław Ceynarowicz, .Jan Szczawiński. kanclprz warszawski. ł'diks Mict1icki, l,anonicy - Michał Hebdowski notarjusz. 46. Pg. 134. 1643. 28. L R7ym.

iaIius Teodor, :tUllytor Kamery, wyuał monit przeciw tym, coby przei5zkadzali zakonnikom żebrz:!cym IV IJl'Oeesjach i wystawieniach. na wniosek uominikanów i innych komvPntóW! poznańskich. . 47. Pg. 138. 1645. 27. IV. Uzym.

Widman Krzyi5ztof, aUtlytor Kamery, zatwierdza dla prowmcji wielkopolskiej pozwolenie na procesje z N. :Sakramentem wiJwnątrz kościoła w trzecie świta B. Narodzenia, Wielkanocy i Zielonych Świątek i Panny lIfarji ,ongi wydaTJe dla prowincji polskiej. 48. Pg. 1-1. 1646. 6. VII. Poznań.

KRONIKA MIASTA POZNANIA

Klasztmy żebrzące w l'oznaJliu wysyłają wpólny prutest przeciw .osierlleniu FranCiszkanów tamże, w formie listu .10 pt.szczególnych prowincjałów, zwłaszcz.\ prz'3eiw biskupowi zołd.rskiemu. Podpisy: Jan Pawel z Czarnkowa, przeor Dominikanów, Włady,;law Plelllewkj, przeor Karmelitów Trzewiczkowych, Szczepan Korczak, kustosz Bernardynów, .Tacek o/l !II. Boskiej, przeor Karmelitów Bosych.

49. Pg. lt5. 11145. 9. IX. Rzym.

Kongregacja do spraw biakupich i zakonnych odwoływając dawniejny zakz, pozwala założyć klasztor Franciszkanów w P07.lmniu. 50. Pg. U;. 1647. 11. IV. Rzym.

Inocenty X pozwala Bernardynom zalożyć hractwo Niepokalanego Poczęcia.

51. Pg. 15C. 1650. 12. XII. Poznań.

Jerzy Gowarzewski i Marcin Krajewski, kanonicy poznańscy, ogla8zają dekret Kongregacji do spraw biskupich i zakonnych, że niewolno zbierać kwesty Francisvkanom poz\lańskim, l. r. 1649, 10. XII. 52 Pg. 153. 1'651. 30. III. Pcznań.

ł'ranciszkani poznańscy: Ludwik ':-::uski. kaznodzieja katedralny, i Jan Sikorski oświadczają imieniem gwanljana ebastjalla Kaw3kiego, że nie hędą kwestować z szkodą innych konwentów pr>znmiskich. Świadkowie: Aleksy Siciński kleryk i Jan Buszkow'iki, student at.tium; 113tarjusz !liaciej z Zgierza. 53. Pg'. 155. s. d. l. (Hi51-3j.

Prowincjał Bernardynów Antoni Grabr>w,:;ki clo Franciszkanów pr>znańskich. Żąda, aby zaprzestuli kwesty, podczas kcorej wydają się za Bernardynów, dalej aby przenieśli swój kr>nwent na Jalsze miejsce.

5-1. Pg. 157. s. d. L (1653).

Bernardyni podają memJrjd du kOllgregacji IJrzeciw l,weRcie franci8zkańskiej. 55. Pg. 158. HM. 13. XI. Rzym.

Na prośbę Bf'rnardynów, Kongregacja ponawia swój zakaz, co do kwesty. 56. Pg. 159. 1654. 31. X. Poznań (po polsku).

Jan Kartownik z żoną Agllie8zką (s) zapisują Bemardynom dom, ongi od p. Cielmowskiej zapisany Bernardynr>m, a przez syndyka ich X. Wawrzyńc.a Brockiegr>, k:monika farskiegu, 0,1stąpiony Kartr>wnikom.

57. Pg. 162. 1656. 23. XI. Wolbr>rz.

Prowincja wiellwpol'ika otrzymywa dyspensę r>d przyjazdu na kapitułę genCJalną do Toledo, r>d nuncjusza Piotra Wiflr>na. 58. Pg. 162. J656. 28. XI. Klu.

Prymas Leszczyński tlo generała w tejże sprawie, pzytacza.jąc, że prowincja ponir>ła ogrr>mne szkody w»kutek najazdu szweckicgo i popacHa w ostateczne uhó5twr>. 59. Pg. 163, 1656. 1. I. Rzym.

Aleks3iHoer VII pozwala na użycie kosztowności kr>ścielnych na cele publiczne. 60. Pg. 166. 1656. 11. vn. Vvarszawa.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.10.31 R.3 Nr10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry