Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

"P D S n a n i e n s i a" Hilarego l\Iajkowskiego. "P o lon j a" - I( a t o w i c e: "Ś. p. Andrzej Malinowski (nr. 3005), ,.Jan I(asprowicz jako dziennikarz i krytyk teatralny" (nr. 3080), "Dwudziesta wystawa Plastyki pOZ1lałiskiej" (nr. 3107), "Boleslaw Dembiński 1833-1934" (nr. 3124), "Trzydzieści lat pracy scenicznej Leona Frankowskiego" (nr. 3134), "Rzeźby Edwarda Haupta" (nr. 3142), "Oglądamy grafikę w Poznaniu" (nr. 3295), "Umarł Pieśniarz Wielkopolski - ś. p. Roman Wil]mnowicz" (nr. 3332), "Wystawa Sztuki Religijnej w Poznaniu" (nr. 3476), "Madonny Polskie Wladyslawa Roguskiego" (nr.

34(0), "XIV Wystawa Szkoły Sztuki Zdobniczej w Poznaniu" (nr. 3518). "W Poznaniu wystawia znakomity malarz czeski" (nr. 3616), "Wystawa śląskiej artystki w Poznaniu" (m. 3630), "Drzeworyty Chrostowskiego w IKS-i e" (nr. 3637). "N o w y Kur j e r" - P o z n a ń: "Grafik Marjan Ziólkowski" (m. 27), "P r z e g l ą d P o n i e d z i a łkowy" - Poznali: "W Poznaniu wystawia malarz czeski FI'. Podesva" (nr. 6), dto. "Plastyka i Zdobnictwo", nr. 6, 7, 8, 9 i 11-ty.

C z a s o p i s m a : "P r z e g l ą d Graficzny" Poznali: "Grafika w Poznaniu" (1933, nr.

37), "Wystawa ksiąki w Poznaniu" (1933, nr. 38), w roku bieżącym: "Z dziejów Drukarni Melchjora Neringa 157V

10"

do 1581" (nr. 2 - 3), "Grafika Marjana Ziólkowskiego" (nr. 5), "Mistrz Wyczółkowski kOliczy 82 rok" (nr. 6), "Antoni Fiedler, pierwszy w Poznaniu Polak - Chemigraf" (nr. 11), "P o l s k a G a z e t a I n t r o l ig a t o r s k a" P o z n a li : "Slów kilka o grafice Stanislawa Raczyńskiego" (nr. 4). "Śród autorów poznańskich" (nr. 5), ,;Wladyslaw Simon, Przyczynki do żyda idziela zapomnianego Nazarenisty poznańskiego" (nr. 911), "Roman Wilkanowicz umarł" (12), "T Y go o d n i kAr t y s t ó wf' Kra k ów: "Franciszel, Podesva, Wystawa indywidualna w poznailskiem Tow. Przyjaciól Sztuk Pięknych" (nr. 1), "Ilustracja Polska"P o z n a ń: "Stare domy i podcienia \V Grodzisku Wlkp." (nr. 34), ,,\Y Poznaniu wy:,;tawia znakomity malarz czeski" (nr. 40) i "Mamy w Poznaniu wystawę fotografiki artystycznej" (nr. 44).

\V prasie zagranicznej. "L a M etrop ole" - Anvf'rs, dziennik (1934): "Les MCdailleurs Polonais" (nr. 273), omawiający m. i. twórczość poznańskich wspólczesnych medal.jerów: Wysockiego, Pajzderskiej, Haupta i I(aima, "Stanislas Raczyński" (42), "Un Verrier Polonais - Stanislas Po.walisz" (56), "Le I(ilims Polollais" (105), uwzględniający kilimy poznańskiego regjonu (Szkoły Sztuki Zdobniczej), "Edou3rrl Haupt Statuaire polonais" (nr. 153),

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry