Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

i Tadeusza Kowalczyka "Oczyszczanie ulic i usuwanie śmieci w miastach polskich". - IJo nr. 2 dołączony jest nr. 1 "Hiu letynu Urbanistycznego", do lir. ::I nr. 1 "Zdrowotności Publicznej".

W i c i W i e l k o p o l s k i e. Miesięcznik, poświęcony sztuce i kulturze. Rok IV. Poznail 1934. Nr. 11 zawiera m. i.: A. Szyperskiego "Zamek rydzyński wczoraj i dziś". - Rok. V. Nr. l: Janusza Rejmana "Pomnik Mieczyslawa I i Bolesława Chrobrego. w Katedrze poznailski ej". Nr. 2: Alfreda Jesiono"vski ego "Biblioteka Jana H:uglina", Alfonsa Szyperskiego "Jak pawstaly "Garb ary, Piekary, Rybaki i t. d.".

P l' Z Y j a c i e l S z kał y. Dwutygodnik nauczycielstwa Polskiego. Poznań 1935. Rok XIV. Nr. 4 zawiera m. i. Jana Biliilkiego "Janowi Kasprowiczowi w holdzie" (z okazji wystawienia Marchołta w Teatrze Polskim w Poznaniu 26. I. lf/ii5 r.). .,K u r j e l' P o z n a ń s k i" zamieścił m. i. następujące artykuły: Antoniega Chocieszyńskiego "Krótki ywot wielkopolskiego poety [Klemensa Janickiego] (nr. 571 z 16. XII. 1934 r); Dr.

Alfreda Brosiga "N a marginesie konkursu graficznego "Kurjcra Poznańskiego" (nr. 571 716. XII), (m) "Garść wspomnieil o ś. p. Męcinie Krzeszu" (nr. 583 z 23. XII. W numerze gwiazdkowym zamieścił Kurjer pad naglówkiem "Gwiazdka

.przed 20 laty" następujące wspomnienia: Wladysława Seydy "Na posterunku parlamentarnym w Berlinie", \VlOjciecha Trąmpczyńskiego "Bo)'rkanic się z rządem pruskim", Cyryla Ratajskiego ,,\Vśród inteligencji poznańskiej", Marjana Seydy .,Do czego dążyla Liga Narodów w Poznaniu", Romana Leitgebra ,,\V Kurjerze Poznańskim i dokoła niego". Dr. Celestyna Rydlewskiego "Żydzi zawsze ci sami", Tadeusza Powidzkiego "W Sokole", Marjana Chełmikowskiego "W środowiskach mlodzieży". - W tym samym numerze dr. Boeny Stelmachowskiej "Herody poznańskie a dawny teatr", Jadwigi Sławikówny "Boe Narodzenie w Poznaniu" [Wyjątek z powieści mieszczańskiej "Pan Ridt" - z drugiej połowy XVI wieku w Poznaniu], anonima "Ciekawe pamiątki po Wilhelmach przypomniał Poznaniowi włoski dziennikarz". Paulin y Cegielskiej "Wydatki ad 2 maja 1817 r." (nr. 1 z 1. I. 1935), anonima ,,40-1etni jubileusz "Przewodnika H:atoHckiego", anonima "Pogrzeb ś. p. prałata Stychla - potężną manifestacją uczuć", (nr. 31 z 19. 1.), Alfreda Brosiga "Dawne widoki miasta Poznania" (nr. 33 z 20. I.), anonima "W 72 rocznicę powstania wielkopolskiego" [wybitniejsze pastacie z Wielkopalski w powstaniu styczniowem] (nr. 3:9 z 24. L), dr. Alfreda Brosiga "Nowe zadania grafiki poznańskiej"

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry