ERONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

19: Dr. Tadeusza Przeorskicgo "Ustrój demokratyczny, a decentralizacja administracji publicznej we Francji", Stefana Zbroyny "Dwie ksiąki". Nr.

20: anonim "Na czem polega w praktyce działalność Związku Miast Polskich", Dr. Tadeusza Przeorskiego "Ustrój demokratyczny, a decentralizacja administracji publicznej we Francji" (ciąg dalszy), Ignacego Pio. trowskiego "Organizacja budowy wodociągów i kanalizacji w miastach polskich". Z zagadnień ustrojowych "Powoływanie komisyj miejskich". W Kronice: "Nowy prezydent m. Poznania". Nr. 21: M. Porowskiego "Otwarcie drogi ku poprawie finansów miast". Do nr. 21 dołączony jest Dr. Józefa Zawadzkiego "Zarys gospodarczej polityki komunalnej". Nr. 22: anonima "Związek rewizyjny samorządu terytorjalnego", R. "Sprawy samorządowe w nowych rozporządzeniach Prezydenta Rzeczypospolitej", in. Alfreda Eonopki "Inwestycje wodoci(jjgowo - kanalizacyjne w miastach polskich". Nr. 23: W. "Zmniejszenie cię.aru długów samorządowych", St. Zbroyny "Nowe rozporz,ądzenia ,Prezydenta Rzcczypospolitej o K. K. O. a Związki Komunalne", in.

Kazimierza Bielińskiego "Czy urbanistyka jest zagadnieniem wylącznie architektonicznem?", dr. El. Łazarowicza "Opłaty za ubogich w zakładach leczniczych i opiekuńczych". Nr. 24: Józcfa Grenowskiego "Zagad

nienie rozgraniczenia źródeł dochodowych Pailstwa i samorządu", inż. mag. Z. Rudolfa "Ogródki dzialkowe jako zagadnienie urbanistyczne i zdrowotne", S. Z. "Zagadnienie uregulowania obrotu zwierzętami gospodarskiemi a interesy miast", Dr. J. Bero, "Z przcszlości naszych miast", W. U. "Budżety miast a ubczpieczenia ogniowe". - Rok XV, 1935. Nr. 1: Prof. dr. Leona Władyslawa Biegeleisena "Bezpylny wywóz śmieci w mniejszych miastach", lek. wet. S. lIauscna "Produkcja mięsa i opłaty rzeźniane", GL "Czy urbanistyka ,jcst zagadnieniem wyłącznie architcktonicznem"? Nr. 2: M. Porowskiego "Oszczędnościowooddlueniowa akcja w związkach samorządowych", H. MoszcZYl1skiego "Rzut oka na finanse miejskie". Nr. :1: \Vacława Gajewskiego "O prawidlowość budżetowania i zestawiania billlnsów 'przedsięOJiorstw komunalnych", Dr. \Vacława Brzeziilskiego "Charakterystyka samorządu miejskiego w pań!'twach autorytatywnych'., Dr.

Adama Próchnika "Archiv,a samorządowe". Nr. 4: M. Porowskicgo "Zagadnienie równowagi budżetowej miast na Ue obecnego stanu ich gospodarki", lek. wet. Sew. Hausena "Zużytkowanie szczeciny świilskiej w rzeź- ł niach", St. Malcssa "Ludność i obszar Gdyni". Nr. 5: M. Borzęckiego "Kilka uwag o organizacji przedsiębiorstw 38ll!0rzq.dowych", Zygmunta Rudolfa

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry