Z RUCHU WYDAWNICZEGO

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ZOfja Kasprzycka-Strauc h o w a "Czasy szkolne Ryszarda Berwińskiego" - odbitka z dwumiesięcznika regjonalnego "Ziemia Leszczyńska", Leszno 1933. Rok II, zeszyt 4.

CZASOPISMA.

Kronika \Varszawy. Kwartalnik, poświęcony działalności samorządu oraz poszczególnym dziedzinom życia miasta i jego historji. Wyda"vca: Zarząd Miejski w mieście stoI. Warszawie. Rok. X. 194, zeszyt 3 zawiera m. i.: E. Strzeleckiego "Zagadnienie prz.edmieść w yciu Warszawy", inż. A. ZębaIskiego "Samorzutne budownictwo robotnicze w \Varszawie", L. Krzywickiego "W roku 1878" [Nieco luźnych wspomnień o M7iarszawie ówczesnej].

Wiadomoci Administrac y j n e M i a s t a K a t o w i c. Nakładem Magistratu miasta Katowic. Rok VI, 1934, zeszyt 7-12 zawiera sprawozdanie administracyjne Magistratu miasta Katowic za rok 19:13/34. Rok VII, 1935, zeszyt 1-3 zawiera uChwały z posiedzeń Rady fjejski ej. S a m o l' z ą d M i e j s k i. Dwutygodnik. Organ Związku Miast Polskich. Rok XIV. Warszawa, 1934. Nr. 11 zawiera m. i.: int.

mgr. Zygmunta Rudolfa "Pogląd na sprawę usuwania śmieci w miastach ze szczególnem uwzględnieniem warunków w Polsce", St. Łoskiewicza "Nowa

instrukcja kancelaryjna", anonima "Organizacja finansów komunalnych w Czechosłowacji". Nr. 12: Dr. M. Jaroszyńskiego "Pruskie przepisy o przedsiębiorstwach komunalnych", Dr. El. Łazarowicza "Nowe ubezpieczenia społeczne a samorządy", S. L. "Z zagadnieil ustrojowych (Kompetencje kolegjum Magistratu)". Xl'. 13: Jana Strzeleckiego "Decentralizacja administracji komunalnej jako postulat celowego rozwoju gospodarki stolicy", anonima "Organizacja finansów komunalnych w Anglji". Nr. U/15: Prof. dr. Maurycego Jaroszyńskiego "Organizacja studjów komunalnych w Polsce", in. Kazimierza B i e l i ń s k i e g o ,,\Vplyw racjonalnych taryf na zuycie energji elektrycznej i bezrobocie". Nr. 16/17: S. Z. ,,0 uregulowanie obrotu zwierzętami gospodarskiemi i drobiem", J. GreIlowskiego "Gospodarka komunalna w Rosji Sowieckiej oraz jej podstawy finansowe", E. Pohla "Kilka uwag o usuwaniu nieczystości". - w: rubryce p. t. "Z zagadnień ustrojowYCh" mieści się projekt regulaminu obrad magistratu. - Do nr. 16/17 dołączony jest nr. 2 pisma "Zdrowotność Publiczna", poświęcony kwestji zadrzewiania miast. Nr. 18: H. Eile: "Kwalifikacje przełoonych miast na przestrzeni dziejów", J. A. Wiącka "Udzial samorządu terytorjalneg'o w rozwoju szkolnictwa ,powszechnego we Francji". Nr.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry