Z RUCHU WYDAWNICZEGO.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

s p I' a w o z d a n ie Z a I' z ą d u StoI. Miasta Poznania za czas od 1. IV. 1933 do 31. III. 1934. Nakładem Zarządu Miejskiego w Poznaniu. 1934, stron 181.

Rocnik Sta'tyst,yczny StoI. Miasta Poznania za lata 1933-1934. Nakłarlem Zarządu Miejskiego w Po.z,iI1aniu, 1935, str. 90. Rocznik S:tat.ystycz'ny G d Y n i 1933-1934. Nakładem Komisarjatu Rządu \V Gdyni, str. XVIII + 112 + l nienumerowana. Sprawozdanie Banku p o l s k i e go za jedenasty rok dzialalności. 1934. Warszawa 1935, str. 3 nienumerowane + 4;3 + 11 nicnumerowanych.

D z i e j e T o I' u n i a Praca zbiorowa wydana z okazji 700leda miasta - pod redakcją prof. dr. Kazimierza Tymienieckiego. Toruń 1933. Nakladem Zarządu Miejskiego w Toruniu.

Ks. Tadeusz Glemma "Stosunki kościelne w Toruniu w stuleciu XVI i XVII na tle dziejów kościelnych Prus Królewskich". Toruń 193.\. - Nakładem Towarzystwa Naukowego

w Toruniu, str. 226 + 2 nienumerowane.

Dr. And:rzej Wojf.'kowsk1 ,,500-łecie parafji w Ostrowie 1434-1934". Ostrów 1935. Wydał ks. kan. L. Jarosz. A d a m P o s z w i ń s k i "Z walk o uniwersytet w Poznaniu". Poznań 1935. Nakładem autora. A d a m P o s z w i ń s k i "Pamięci ks. Piotra Wawrzyniaka". Poznań 1935, str. 23.

Bibljograja' Historji W i e l k o P o l ski. Staraniem Towarzystwa Miłośników Historji - w opracowaniu dyr. dr. Andrzeja 1\\1ojtkowskiego. Wyszły 3 zeszyty, obejmujące litery od A do L. Z d z i s ł a w G r o t "Ks. Aleksy P.rusinowski [Życiorysy zasłuony,ch Polaków XVI H i XIX w.] Poznań 1935. Z zasiłku funduszu naukowego senatu Unhversyte tu Poznańskiego, str. 110 + 1 nienumerowana + 3 ilustracje. T a d e u s z P o w i d r; k i "Sokół Wielkopolski w dąeniu do niepodleglości". Poznań 193.\. Nakładem Dzielnicy Wlkp. Związku Tow. Gimnast, "Sokól", str 44. '

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry