KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEN

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

mIeJsce dotychczas.owy dyrektor Okręgoweg.o Urzędu Ubezpieczeń Mańkowski. Z m a r I i : ś. p. Stanisław Offierski były dług.oletni radny miasta Poznania (19. XII. 1934 r.); ś. p. inż. Wit.old Okoniewski, dyrekt.or naczelnej .organizacji zjednocz.onego przemysłu i rolnictwa zachodniej Polski oraz kiel'Ownik wojewódzkieg.o Komitetu finans.owo-r.olnego (31. XII.); ś. p. ks. prałat AntDni Stychel, prob.oszcZ kolegjaty i parafji Farnej, zasłużony działacz na niwie sp.ołecznej i narodowej, były wicemarszałek Sejmu i Senatu (13. I. 1935 r.); śp. dr. Tadeusz DrzażdżYllSki, dyrektor Związku Zachodni.o - P.olskieg.o Przemysłu Cukrowniczego (19. 1.); ś. p.

Andrzej Piatrowski, starosta powiatu wyrzyskieg.o, były prezes Związku Legjonistów p.olskieh, oddział w Poznaniu (zmarł w Nowym Targu 18. 1.).

NOTATKI.

1. W nrze XII/4 "Kroniki" na str. 396 napisano "P. prezydent Ratajski ustąpił ze sweg.o stanowiska z dniem 2 października 1934 r.... Zdanie to uzupełniamy dodatkiem, że p. prez. Ratajski zdał urzędowanie w pałudnie dnia l października w ręce p. radcy Dr. Szulca. 2. \V nrze XII/4 "Kraniki" na str. 407 p.odan.o przy życiorysie p. prezydenta Więck.owskiego krótk.o: "W latach powojennych Uk.ończył studja prawnicze". Wyjaśniamy, że p. prez. V,Tięckowski uzyskał absolut.orjum studjów prawnych, złażywszy trzy egzaminy. 3. W nr. XII/4 "Kroniki" w pracy mgr. S1. Waszaka "Kryzys w P.oznaniu" zakradł się na str. 427 następujący błąd drukarski: W wierszach 12 i 13 od dołu, gdzie podane są za.okrąglone liczby d.otyczące ruchu pasażerskiego w tramwajach, .opuszczono "tysią,ce". Powinn.o więc być: "ruch... uległ .ograniczeniu z 34 500 tys. osób w r. 1930 i 31 200 tys. w r. 1931 na 26600 tys. w ,r. 1932 i 21 300 tys. w r. 1933". 4. Zarząd Główny P.olskieg.o T.owarzystwa Historycznego wraz ze Stałą Delegacją Zjazdów Hist.oryków Polskich zwołał VI powszechny zjazd historykpw pOlskich do Wilna na dni 8-11 września 1935 r.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry