H:RONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

sza, Mazurkiewicza i kopjami arcydzieł malarskich z paryskiego Louvru, wykonanemi przez Jana Załuskę z \Varszawy - oraz wystawa grafiki italskiej. - W Iksie wystawa prac graficznych Ludmiły Lanżanki - karykatur i portretów Henryka Smuczyńskiego, rzeźb Kazimierza Piotrowskiego i drzeworytów Jakubowskiego. - W Muzeum WielkopoIskiem: zbiory graficzne z Gołuchowa, serja II - oraz ze zbiorów prywatnych p. Latanowicza "Dawna Polska w grafice". Z wybitniejszych obcokrajowców bawili w Poznaniu: w grudniu 1934 r. delegacja węgierskiej młodzieży katolickiej z dyrektorem Akcji Katolickiej na \Vęgrzech, ks. prałatem dr. Tiefenthalerem. \Vraz z delegacją przyjechał Michał Fekete, wiceprezes stowarzyszenia polsko-węgierskiego w Budapeszcie oraz Jerzy Rostowanyi, wiceprezes Ligi Katolickiej na \Vęgrzech; w styczniu 1935 r. radca K. G. Fellenius ze Sztokholmu, sekretarz generalny Tow. szwedzko-polskiego - wygłosił odczyt o królu szwedzkim Karolu XII; b. premjer węgierski Karol Huszar wielki przyjaciel Polski; w lutym Helmi Krahn, znana pisarka fińska - wygłosiła odczyt w Pałacu Działyńskich p. t. ".Finlandja - kraj, ludzie i kultura"; J. B. Clćment, prof. "Institut FralH,;ais" w Warszawie - wygłosił cykl wykładów; książe Ludwik de B rogli e, znakomity fizyk francuski, odznaczony nagrodą Nobla - wygłosił odczyt p. t. "Les nouvelles conceptions theoriques de la physique contemporaine"; Jean Malye - wygłosił odczyt p. t. "Le tourisme historique et litteraire en France". Przez 3 tygodnie bawiła w Poznaniu sowiecks, delegacja kolejowa. Na ważniejszych placówkach zaszły następujące zmiany: Dnia 17 stycznia urząd wojewody poznańskiego objął pułkownik Artur Maruszewski. - W końcu stycznia dowódcą 57. p. p. w Poznaniu w miejsce pułkownika Żongołłowicza został ppłk. Stanisław Grodzki. Konsulem Francji na obszar woje\\'ództwa poznailskiego i pomorskiego z siedzibę w Poznaniu został J. Dutard. Dnia 28. II. dowództwo O. K. VII objął j generał brygady Edmund KnolI - I(ownacki. Dyrelrtorem Ubezpieczalni Społecznej w mIejSCe ustępującego dr. Samborskiego został do czasu rozpisania konkursu na to

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry