KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 1 min.

13 styczni.a 1935 1'. zgon śp. ks. prałata Antoniego Stychla (18. I.

pogrzeb). 17 stycznia wprowadzenie w urząd nowego wojewody poznańskiego, pułkownika Artura Maruszewskiego. 29 stycznia poświęcenie nowozbudowanego pawilonu 7 wojskowego szpitala okręgowego przy Wałach Jana III. 28 lutego przyjazd generała brygady Edmunda Knoll-Kownackiego, nowomianowanego dowódcy O. K. VII. 26 grudnia 1934 r. 40-iecie istnienia "Sokoła" J eżyce. - 17 stycznia 1935 r. 40-!ecie istnienia "Przewodnika Katolickiego", połącwne z 40-leciem pracy redaktorskiej ks. infułata Kłosa. - W końcu lutego. znany kompo.zytor prof. Feliks No.Wowiejski otrzyma..! nagrodę muzyczną za rok 1934. - Poe.cie poznańskiemu prof. Wo.jciechowi Bąko.Wi przyznano nagrodę "Wiadomości Literackich" za to.m wierszy p. t. "Brzemię niebieskie". W czasie -od 24. 1.-6. II. odbyło. się kilka imprez Kasprowiczowskich, a mianowicie 24. I. w Pałacu Działyńskich odczyt Marji Kaspro.wiczowej p. t. ,,\Vielcy i mali ludzie czyli o sztuce i życiu". - 26. I. w Teatrze Polskim premjera "Marchołta". - 3. II. w Teatrze Polskim odczyt Marji Kasprowiczowej p. t. "Jan Kasprowicz a Ziemia Kujawska". - 6. II. w Muzeum l'vIie1skiem zebranie literatów i publicystów, mające na celu założenie towarzystwa literackieg.o im. Jana Kaspro.wicza. W okresie sprawozdawczym urządzone zostały następujące wystawy: w To.W. Przyjaciół Sztuk Pięknych: wystawa prac Apolo.njusza Kędzierskiego. z \Varszawy równocześnie z wystawą bieżącą obrazów Augustynowicza, Batyckiego., Bunscha, Dziurzyńskiej-Ro.sińskiej, Go.ryńskiej, Ko.rnickiej, Męciny-Krze

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry