KRONIKA; BERN:ARDYNÓW POZN A:NSKICH

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.10.31 R.3 Nr10

Czas czytania: ok. 4 min.

201'

18. Pg:; 54. 1539. 2. .VI.. Kraków.

Król potwierdza przywilej fundaeyjny, ponieważ dawniejszy zaginął. 1-9 Pg. 67. 1559. 11. VII. Kraków.

Zygmunt August pozwala Bernardynkom, że mogą swobodnie dokończyć fabryki klasztoru murowancgo, z tcm wszakże, że w razic niebezpieczeństwa wojennego może być zburzony. 20. Pg. 58. 1560. 22. I. Poznań.

Cz:unkowski biskup rozstrzyga na korzyść zakonników zatarg z Pawłcm, plebanem śt.o-marcińskim, co zabronił chować zmarłych u Bernardynów. Świadkowie: Wojeiech Rudnicki kanclerz, 1\Iaciej z Ponieca; kustosz od P. .Marji, Jakób Jezierski i Andrzej KapilJJosz, mieszcz:1nie. Jakóh łowenczki notal'jusz. 21. Pg. .59. 1560. 2. X. Poznań.

W)'ciąg z :łkt miejskich. Miasto część placu po lewej stlOnie drogi od f:\zpitala ś. Walentego do klasztoru i od mostll ku Warcie oddało krawcowi Kasprowi Bunczlowi. Bernardyni mścili s.obie prawO' do tego placu. Wezwani na arbitrów Janusz i Andrzej Kośeieleccy rozstrzygnt)1i f:\pÓI' na rzt"l'Z mnichów, ile ze Bnuezel umar!. 22. Pg. O. X. 1562. Wilno.

Zygmunt August zahrapja pDhorcQm i magistratowi poznailskiemu, 1ehy nie nag':I'hYW.ili BermU"ilynek. Mieszkały na Pia"kach, podle komvpntu Ben::mlynów.

23. Pg-. 62. 155. 16. XI. PoznaJI.

MaistIat ppznailskil poshnawia, że na rzeczonym placu wolno hwIowai- spadkobiercy Bunczla., :Maciejowi BigosZDwi. na co zakolllJicy się goclq. 2-1. Pg. 6.t. 1576. 30. VI. Warszawa.

fl.tef::>n Batory pOhderdza dawną fundację klasztoru. 25. Pg'. 6fi. 15R4. 13. XII. Rzrm.

Grzegorz XIII udzie.Ja wieczystego odpustu za zmarł)Tch dh oltana . Krzyża, na którym wyobraienie Chrystusa słynie łaskami. Konwcnt poznański wówczas liczył ok. 50 zakonników. 26. Pg. 66. 1586. 22. X. Rzym.

SykHtus V na prośbę kantyn:lła Ra.uziwiłła zatwierdza hraciwo H. Anny, najprzód w Warszawie, a potem w calej Poloce. 2(;;1. Pg. 70. 1f)87. 17. IX. Poznań.

Michał Sławieńki, oficjal powańHki, ogłas1.a bullę. Notarjusz Jakó\' DomagaIski.

27. Pg. 71. s. eJ. 1. [158S).

Tomasz a Massa, komisarz generalny cismontailski, o!!łaf:\za bunę PapIeza Sykstusa V, zatwierdzającą bractwo Chordygprów: r. 1587. 29. VIII. Rzym.

2f;. Pg. 78. 1593. 14. }'JI. Poznań.

Jadwiga Czarnkowka, żona generała wielkopolskiego Adama ::;ędziwoja. daruje ogród sąsipdni konwentowi, nad stawem Dunajpk. Przyjął dar ten Piotr SdłPd('ll, ('konom konwentu. ławnik miejski. ). I'g. 80. 1514. 28. IX. Poznań.

J. ;; KRONIKA MIASTA ,.rOZNANIA

Zygmunt III zatwierdza doku.ment Zygmunta Augu8ta. rr. r. 1562 [kro 22}, wyjmują\.' Bernardynki od wszelkich podat.ków.

30. Pg. 90. 8. d. l. [1595. w 13. VI. pgzn\1J.

Lukas? KO.<rie!ecki biskup _ odpowiada na zapytania dotyc?1łC8 Ber.

nardynek. Tomasz Kucieilski notarjusz. 31. Pg. 95. 1599.. 2&. XI. Poznaii.

Małgorzata Wietrzyczowa zobowiązywa się płacić corocznie na mszę bractwu ś. Anny 2 złp., jako czynsz od sIlmy :10 zlp., przez StanisłaWii1l Kija zapisanych na kamienicy przy Szewskiej leżącej. Przyjął to Piotr :"chede'l, rajca i ławnik, ekonom konwentu.

32. Pg. 96. 1600 7. III. Poq,nań.

Elźbieta wdowa. Skrobirogowru obowiązywa się płaci!' bractwu ś. Anny l"Oczny czynsz 5 złp.' zapisanych na domu przy Wrocławskiej. 3:1. Pg. 97. 1600. W. VII. Poznań.

Walenty Urocki ryb\k obJwiązywa się płacić temuż hractwu czynsz () złp. z domu na Ryhakach, na org'anistę, 34. Pg. 98. 1603. 14. XI. Ci.ążyń.

Wawrzyniec Goi3licki biskup pozwala braciOlll w całt'fi1 ISw6jem bikupstwie spowiadać, kazać i chować zmarłych, zwalniając od czwartej I'zęści.

35. Pg. 101. 1608. ZOo III. Mantll;l.

Amhanioł a Messana, genprl'ł zakonu, gani rozmaite natlużycia' i poIrca je zrpformować.

36. Pg. 105. 1608. 1'6. XU. Pozn:lń.

Wojciech Basista zapisuje bractwu Ś. Auny 1 dukat czynszu od 12, zapisanych na tlomu. Starszymi bractwa. byli: X. Piotr Granatowicz, przełożony szpitala Ś. 'Wa1entego i Zorosy Kryglewicz mieszczanin. 37. Pg.. 107. 16.11. 14. X. Poznali.. Bartłomiej O,'.l1ota ohowiązywa się płacić starszym Imtctwa ś. _\nIlY : złp. rocznie jako czynsz oó. silmy 50 złp. po 30 grosze, z kamienicy na ulicy Podzamcze. Starszymi hyli Luka>:z Bruuzewski i Fryderyk Hemppll !llieszczanin.

38. Pg. 108. 1617. 6. VIII. Poz.nań.

}[:t,istl'l\t poznailski od(lajr k0uwpntowi pustą połowę placu na ogrórl po pl'zecigllięciu drogi. 39, Pg. 11.1. .1619. 13. VII. Poznań.

Ht:miław Żółtow,.ki daruje swój flolU Jl', Ga"kach n:lpl'zpdw kOJlwent.U.

Dom tpn objął w Jlosiadanie sY1J(l.k Jarosz KrigielL '10. Pg. .11:1. 1619. 11. X. Poznań.

Rajca. poznański Łuksz Kupd zohowiązał sit; płacić cOl'oezllie czynsl 24 złp. od pożyczki uzyskanej od starszych bractw ś. Anny i Ś. Fra.nciszka Chor(ligerów: X. Piotra Granatowic'za, Andrzeja Starskiego, Marcjna Gel(:nera i Marcina Pilecr,:kiego.

40a. Pg. 114. .1619. 8. X. P{)znail.

Ten S.UII zapis. Pomip'ilzy <;tar>:zymi hractwa wymieniono także BłażeJa stolarza. 41. Pg'. 115. 1(j21. 18. X. Pewai/.

Jan p(lkora a,lias Rychwłek zobowiązywa :się cOl'Ol'znie płacić bra.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.10.31 R.3 Nr10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry