DZIAŁ BIEŻĄCY

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Gdy za arcybiskupa Stablewskiego duchowieństwo polskie podjęło systematyczną pracę społeczną, Zmarły stanął na czele Związku Towarzystw R.ob.otników Polskich, któremu do ostatniej chwili służył. zaskarbiając sobie wytrwałą i wydajną działalnością trwałą wdzięczność świata robotniczeg.o. Służył niestrudzenie !{ościołowi, niestrudzenie też służył Narodowi. Jawnie wybijał się jako nieustępliwy obrońca interesów p.olskich na trybunie parlamentarnej. Był.od r. 1898 do r. 1913 posłem do sejmu pruskiego, od r. 1904 do 1918 posłem do parlamentu niemieckiego. Nieśmiertelnemi pozostaną jego mowy w sprawie strejku szkolnego, w sprawie t. zw. ustawy kagańcowej (zakazu używania języka polskieg.o na zebraniach publicznych), w sprawie wywłaszczenia i w wielu innych ważnych sprawach politycznych w czasie niewoli. Pokolenie bojowników Q wolność hartowało swoją duszę, swoją w.olę, swoją wiarę, na tych odważnych, pięknych mowach wysłańca nar.odu. Był czas, kiedy wśród polskich rzeczników parlamentarnych i działaczy politycznych Ś. p. ks. Stychel uchodził za męża sztandarowego idei niepodległościowej, około niego i małej grupy umysłów pokrewnych zrzeszali się młodzi. W strejku szkolnym śp. ks. prałat Stychel był jednym z naczelnych kierowników akcji polskiej. \V czasie wojny światowej brał śp. ks. Stychel ścisły udział w pracach tajnych, zmierzających ku odbudowie niepodległości narodu polskiego. Gdy niemiecki front na zachodzie nie wytrzymywał już nap.oru wojsk aljanckich, wygłosił śp. ks. Stychel w parlamencie niemieckim swą sławną m.owę o tern, że zabór pruski uważa się już za niepodległy, i rzucił zaborcom w twarz owe silne słowa: "Redde quod dehes". W parę miesięcy potem, gdy w grudniu 1918 roku zehrał się Sejm Dzielnic.owy w Poznaniu, wypowiedział Zmarły cudowne kazanie sejmowe" które było wpr.owadzeniem społeczei1stwa poznai1skiego w niepodległy byt Państwa Polskiego. Był potem śp. ks. prałat Stychel posłem na Sejm Ustawodawczy i wicemarszałkiem Senatu odrodzonej Rzeczypospolitej. W roku 1922 wycofał się z życia parlamentarneg.o.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry