HISTORJA MIEJSKIEGO KOMITETU \VALKI Z ŻEBRACTWEMków; jako korona akcji powstaje w tym trudnym okresie nowy, imponujący gmach dla starców kosztem około pół miłjona zł., przy ul. Mostowej, którego uroczystość poświl,)cenia ma ię odbyć w maju 1935 r. Osią nie'wzruszoną, około której cala ta potężna akcja się obracała, to Związek Towarzystw Kupieckich. Kupiectwo przej'; swą ofia.rność dało główny warunek do wybudowania schroniska dla starców. Kupcy miasta Poznania przez swych przedstawicieli Władysława Majewicza i Mieczysława l\1a.linowskieg(} niezachwianie oświadczali swą gotowość do składania datków i składali je na zbożne dziel o, które uwiei1czył piękny gmach "D ar J{ u p i e c t wa P o z n a ń s k i p go".

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Odpis wypisu z protokółu o posiedzeniu Rady Miejskiej w środę, dnia l lipca 1931 r. po poł. o godz. ()1/, Punkt 14. porządku obrad: Rozbudowa zakładu dla starców przy ul. Grobli. , . . . . Imieniem Komisji finansowo-budowlanej prosi referent o przychylenie się do wniosku Magistratu, stwierdzając, że fundusz ten stworzono prawie wyłącznie z składek kupiectwa poznańskiego na zwalczanie żebractwa, za co należy mu się uznanie. Rada Miejska bez sprzeciwu przychyla się do powyższej uchwały Magistratu z dnia 14 kwietnia 1931 r. Wypis z protokółu posiedzenia Miejskiej Komisji Opieki Spolecznej z dnia 14 listopada 1934 r. . . . .. Miejska. Komisja Opieki Społecznej jednogłośnie uchwala wyrazić Miejskiemu Komitetowi Walki z żebractwem i Kupiectwu Poznańskiemu pełlne uznanie i podziękowanie.

O d :p i s.

Uchwała Magistratu z dnia 30. X. 1934 r.

fagistrat wyraża zgodę na uzewnętrznienie o.fiarności Kupiectwa Poznańskiego w treści napisu "Dar Kupiectwa Poznańskiego', a formę uzgodni z przedstawicielami kupiectwa.

Dnia 13 stycznia 1935 r. około godz. 17 zgasł śp. ks. pralat Antoni Stychel, prouQSZCZ Kolegjaty Farnej w Poznaniu. Pogrzeb odbył sie d. lf\ Rt'cznia 1935 r. przy ogromnym udziale ludności. Frodzon' duia 13 czerwca 1859 roku w Dłusku, kształcił się ś. p. Antoni Stychel w poznańskiem gimnazjum św. Marji Magdaleny, gdzie odznaczył się gorliwą pracą. w tajnej organizacji młodzieży polskiej jako przewodniczący koła poznańskiego i wizytator kół prowincjonalnych. (W tym charakterze zetknął się po raz pierwsz' w Inowrocławiu z Janem Kasprowiczem). Tajną pracę narodową kontynuował jako student inżynierji w Berlinie. Gdy walka rządu Bismarcka z Kościołem katolickim przybrała - po t. zw. walce kulturalnej - formy łagodniejsze, Antoni Stychel rozpoczął we Wiirzburgu studja teologiczne i otrzymał w Gnieźnie świcenia kapłańskie dnia 25 lipca 1889 roku.

Jako młody kapłan został śp. ks. Antoni StycheI mansjonarzem przy farze poznailskiej, a iW r. 189R mianowany został prohoszczem tejże kolegjaty farnej. Proboszczem miasta poznańskiego był przez długi okres 39 lat. W r. 1925 otrzymał nominację na prałata domowego Jego Świątobliwości. Przed wojną. odnowił w gposób troskliwy i umiejętny piękny kościół farny. Mieszczaństwo poznańskie otaczalo Zmarłego wielkę. miłością, za gorliwą. pracę duszpasterRką i niewzruszoną stałość charakteru a wielbiło w nim kaznodzieję miary najwyższej. Po długie dni wspominać będą czułe jegO' serce ci, którzy stykali się z Nim, dziećmi hędąc, dzieci bowiem kochał miłością nieprawdopodobnie serdeczną.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry