H:RONIKA MIASTA POZNANIAt.:)t.:)t.:) O" o.c.gooc.gO'c.I.... "" n. t:!:! l» t.:)..... :II'" ;:J c.got.:>u.:a:..oigio .. c.g....C>UlOUlCOc.g 0100-.1....0000. -o '1 '1 ", '1 " "I "I "I .... I l» ... O" N CI» c.gc.go..::a-.lc.gcoQO "" 0'":11'" n. BNil 'CI:>.... .... _.'< :Jr" n_.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

O')..u.boo:"" .. -ł U1O.:1O.:1c.1....O.:I4>-O 001 N 0.:1 010.00 -2,. n o ", " " ", " " " "I l» ;:J' O" _.

COCO-.l-.lUlC>OOc.l <n.

n. 'C - B::z: o CH4>-4>-...c.l4>-UlO.:I :JI;""o.;-.14>-00.:1 CO 4>-00 N ;:J ;P:l'"?PPP _o l» .... .... I I I I I I I I 1»,< CO 0101 C> 4>-u. U. CO o <n.

n. "C .. CI 8 :II'" <n .. l» " ?:I'":-"? -o .... I I I I I , I I l» 014>-01 CO-.l-.l CO Ul O" c.lc.IOc.lO.:lc.l-.l-.l <n. n. - S' !-:I!-:I!-:I!-:I :II'" 2.

g: N OCOOOU1O.:14>-O _o .... ", "I " ", " ", " ", l» O a.tn:...c.a:.....tvio <IQ -.I-.I-.IO.:IO.:IOU1C> o.

.a::..'-O""'c..:I.....J,oa .", i:fl gg", ", g; ::I ..............................t.:).... H I .."C c.> 4>-01 coc.g c.g.... CO o o C> O. 4>-c.g 4>-UI O 4>- "'"n O')OO<.nt-.:).........C(".ł ".. - - -'-- O" .... .... 0.:1 ,, = I c.>c>c.gOo.c.l4>-UI c.> CO-.l c.>-.I-.I 0-.1 0''1 ;; (') .. N ..... t.:) v:a..... .... .... c: c: - tI" .. O '" O ;:3 O' "'"( c: O...................-..............t.:) .. N c.>c.l4>-C>co"'c.g.... g I 0.:1 C> U14>-c.g 4>-0. O ,,:I ?' c.lC> 00 UlO.:I........O Do N .. 'C O n N oP O .. !!!, .. .. ... Do O

I;:; t.:> Ol

C> ....

:s O> $J "C -< " O .... c.I :s9 :..... AUlC> .,I? '" 8 '" Do

U.

-.I

:-"

:c: :s Ol Do o

'" :-' 4>O w I

$J -g, ... " '" O' '" ..., :.., ..., :-' co 9

4>... O =ł:.

lO ?> I

"Oj !' 134

\O\OU;:D ;O c.I: t.ł(;awiwa:.. n U1 4>- c.I ł-I .... o ID c.g 0.:1 3 '-'

...........-a................_ ....O.:Ic.lU14>-UlU1C> tg8 -.I o:t5:t$ .!-:I b c..u,:"" c" o:.. 00 u, Ot u. c:::g: f g;g;"1 '1

4>-O>UlOo-.lOO-.lOo OOO-.l->Oc.lc.goo 0...... .,I? "I

....ło:)lo:>lo:>c.lc.lc.I.... oobbo c.I-.I c.gUlIo:>O o... ....c.lCO"'ło:)4>-Oc.ł " ", '1 " "I '\ '1 "Ic.I.....c.I Ul co ooc.g 00 c..:I..........t.,:)OOOOło.:)o

.... ło:)O 0.0 cI? U.

_o

-...............t.,:) UI....C>OOOOOOOO O c.g 0.:1 00-.14>-0.:1-.1 c.gcoc.g....OOCOU1 g"1 ""I ",", ",',

..... 00 4>- " .,I? 8': o _Ol

....................... :=8 I ........Io:>c.lCilło:)CiI OCIbt..:» c.gc.gO'O>UI....OC> .....Q)C"ł0Clt-.:).....J, " "I " "I ", "I "I ",

CiI CiICiI 4>-4>-4>-4>-4>Ua.....J,OO.....t.:)t.:)t.:)t.,:)

.... lo:> P co o.c.g -.I "I

............................ c.go;"'c..:a:..:a:..:....:.... 4>--.lCOO>Io:>O.:I4>-... oo....oaQ......... ", ", ", ", "I '1 "I "I

........ 0101 ooc.go o c.gc.g .a::.......-....:oooooot.:)

.... .... .!-:I po o' Ol o

............................... -.10 c.. u. u. u. 00 00 ""'''''001 00 co Ul Ul t.:)c...........c.g(C ", ", g;", "I "I " ",

1:>-0 Ol:><n. " n. c: "CI ;.

:II'" n N - O 110

O" <n.

n.

::<" N l»

o<n. ;O n. N /b .

:II'" O .. <n - O' l»o ;O ..... n n.. "....1. 1».... :JI;"" ;.

N b - l'O... l» .:!

O" <n.

n.

;po l:> :II'" N l» .....0 e.

;

O" <n.

n.

I:>-r-' n B ;:1:11'" :II'" ....1» N , - !!.

110

;O O ::<"

"C .. N /b 3 '< rTJ (J1 :J> rTJ :z rTJ (J1 :;J::: r-<:' :J> O rTJ :;J::: O '"O r-<:' :J> (") :J> :z «: (") :c "O " N rTJ N "O O (J1 N (") N rTJ C') Or:z rTJ N :J> O O «:

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry