HISTORJA MIEJSKIEGO KOMITETU WALKI Z ŻEBRACTWEMkładu wynosiły w tym roku 78 420,15 zł., które obciążyły budżet opieki społecznej. (W lutym 1935 ilość pensjonarjuszy wynosiła 225). Zaklad ma stałego kape,lana i lekarza.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Kierownictwo Komitetu pracuje bezinteresownie. Koszta administracyjne samego Komitetu nie są duże. Komitet zatrudnia dwóch inkasentów, pobierających procent od inkasa, co wynosi około 280 zł. miesięcznie j od dnia 10. II. 1933 trzech wywiadowców, których uposażenie wynosi razem 450 zł. miesięcznie, Drobne czynności biurowe wykonywa urzędnik Wydziału Opieki Społecznej. Pod przewodnictwem dec. Motylińskiego wprowadzono skuteczną pomO<' trzech wywiadowl.:ów, akcję częstych obław porządkowych G), a społeczeństwo uświadamia się o potrzebie akcji przeciwżebrackiej i inwigilacji żebrzących. Od roku 1931 dał się odczuć znaczny ubytek członków płacących - ubyło 350 -, przypisać to należy ogólnemu zubożeniu kupiectwa, na co dowody dają wykazy statystyczne Izby Przemysłowo Handlowej, która w roku 1931 notuje 46 upadłości, w 1932 - 21, w 1933 - 25, w 1934 - 29 upadłości. Statystyka powyższa 'nie obejmuje firm, które się zlikwidowały same, Szereg członków wniósł podanie o wykreślenie z listy członkowskiej, motywując to postępowanie dalszem nachodzeniem składów kupieckich przez żebraków, mimo tabliczek zabraniających wsłępu, przytem żebrzący nie przyjmują bonów twierdzę.c, że w Magistracie za nie nic nie uzyskają, natomiast maję. ze strony Magistratu jedynie nieprzyjemności. Z tych powodów wydano na łamach prasy odezwę, informującą społeczeilstwo, że żebrzący, który okaże w Wydziale Opieki Społecznej Magistratu bon, po dokładnem zbadaniu stosunków przez Wydział, otrzyma wsparcie z funduszów publicznych. Składki Komitetu natomiast są przeznaczone wyłącznie na budowę zakładu dla żebraków oraz starców, .niemających oparcia o rodzinę, niezdolnych do pra.cy, których bieda z koniecznośei skierowałaby na ulicę z wyciągniętą rękę.. Bony nie sę. realizo

I) Na ebractwie ujęto w roku 1933 - 1223 osoby, w roku 1934 - 861 osób. '

9'

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry