KRONIKA BERNARDYNÓW POZNAŃSKIOHlOG

Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.10.31 R.3 Nr10

Czas czytania: ok. 3 min.

Makary Glezner, 1795-91. j FranCi;!Zek SzadkoW'ski, 1803---06.

l.udwik Loskal1t, 1797-98. Dionizy Scgrafer, 1806--14. :Flanciszek SzM.kowaki, 1798-1802' I JuwenaliS Wilant, 1814-15.

Manswet Potarzyflski; 1802-03. Juljan. Fuj&faki od 1815.

Dodatek.

Spis dokumentów, zawartych w kronice. t )

Pg. 3. 1456, 28. X. Poznań.

Adam burmistrz, Jan Fatuglio, Piotr Cichnarek, Maciej Czarny, ŁukaBZ Koperszmeth, Mikołaj Czopel, rajcy, Wawrzyniec przysięgły i Kry, styn mieszczanin poznański inrieniem miasta darują Bernardynom .plac mi. zbudowanie konwentu. Powyższą darowiznę, dokonaną za zgodą króla, potwierdza oficjał Jak6b z Wyganowa. Świadko.vie: Mikołaj z Kościana, i Stanisław z Dobieszewa, kanonicy poznańscy, Mikołaj z Szamotuł, altarzysta od . Marji Magdaleny, Piotr iarcinowicz z Obornik i Paweł z Plt'szewa notarjusze. Pg'. 6. 1457, 10 V. Poznań.

Andrzej z Bnina zatwierdza w Pozn8.J\iu, Kościanie i Wsc,howie. Pg. 8. 1465, 13, XI Poznań.

Jerzy Bok bunnistr:l, Piotr Łukowicz, Kaaper Heyda, Mikołaj Wylda, .Jerzy Zitte, AdHm Jan Swanch i Jerzy, Ligansa, rajcy poznańscy, poświade:zają, że synowie Macieja Czarnego, Stanisław, Tomasz i Ambroży za zezwoleniem matki wojej Zofji podarowa'Jj na rzecz Bernantynów grunt flpoctal ich klasztoru. 4. Pg. 10. 1467, '16 VI. Rzym.

Paweł II w piśmie do wikarjusza g'eneralnego cismontanskiego Haptyty de Levanto postanawia podział pl'owincji Czech i Rakuz. 5. Pg. 13. 1467, 17 X. Kraków.

Piotr z Neapolu, komisarz wikarju.sza dsmontańskiego, przeprowadza podzivJ na prowincje Rakuz, Polski i Czech. Do Polski będą należeć konwenty w ohrębie Królestwa Polskiego. 6. Pg. 20. 147!'i, 8 VII. Rzym.

Hyktus IV do biskupa poznańskiego, żpby ni'3 narus7.ał Rni nie pozwalał naruezać ['l'zywilejów bernarrlyńskich co do interdyktu. 7. Pg. 20. 1475, 11 VII. Rzym.

ykStu3 IV w lejże sprawie do g'Wanljana poznańskiego. 8. Pg. 28. 1509, 113 III. Poznań.

Jakób z Góry. wikarjuz generalny poznański, na prośbę gwardjana Hieronima z Sandomierza, ogłas2a bullp, Aleksanrlra VI, wyjmują.cą Braci Mnipjszych od płacenia czwartej częki pogrzpLowego, ogłoszoną ju:!: poprzednio w lliece7ji krakmvskiej. Świadkowie: .Jan z Sanllomierza, altarzysta u P. Marji, Jan Wolski. \Vaclaw z Wołkowyska i Grzegorz z Kazimierza, notarjus2efundacje konwentów bernardyńskicb Notarjusz Stanisław.

1) Rozwiązanie dat dziennych według Wierzbowskiego Vademecum Grotefelllla Taschenbnch d. Zeitrechnung. Wyd. iV.

KRONIKA MIASTA'POZNA:NIA

-9. Pg. 32. 1512, 27 VU.. Poznań.

Jan LubraIiski biskup udziela odpustów wiernym, modląYIil się w kapUcy ś. Anny. 10. Pg. 33. 1514, 10 VI. Rzym.

Leon X mianuje biskupÓw gnieźnieńskiego, krakowskiego poznańskiego opiekunami Braci Mniejszrch w lolsce. lOa. Pg. 35. 1f123, 25 I. Ka1ic;z. Jan [Laski] arcybislup przyjmuJe tę bullę. Swiadkowie: Jan Laski dziekan, .Jerzy Myszkowski, kanclerz kurji, Maciej Śliwiński, .Ja.11 Brankki, kanonicy gnieźnieńscy, Jan Żemicki i rll". Jakób fizyk, łowiccy. Not2,rjusz .Piotr Marcinowicz z Izdebna.

11. Pg 38. 1517, 24 VI. Poznań.

Jan [LubrańskiI biskup stwierdza, że pleban 0<1 Ś. Marcina nie ma prawa żw.lar ża,lnych (7)'JlSZÓW od Bernardynek; ani dawnie; Gr:legorzowi z Sanoka (gwardjanem był wówczas Antoni 'l Grodzh;ka). nie pozwolił, ani teraz Marcinowi Św.ię<:ickiemu nie pozwala . (gwanlj:mem jeBt Anzelm). Świa.lkowie: Jakób .Jankowski, Lukasz Izdbieński i M:kolaj Golicki, pokojowi biskupa. :\fotarjusz Jan z Jac'nimowic. 12. Pg. 40. 1532. 20 1. Rzym.

Klt'mN!S VII potwiHdza ,wzelkie przywileje Bernaruynów.. Ohlacji w kom;ystorzu poznańskim dokonał notarju£z Piotr Bomtius a ('rohia. l3. Pg. 46. 1538. 25. VI. Rzym. Paweł III zabrania hikupom polsldm, żehy nienarusz;;Ji przywilejó", zak'mów żebrzących. 13a. Pg. 48. 1545. 24 Ił. Kraków.

.Jan [Laski] arcybiokup przyjmuje powyższe hrewe. Swiadkowie:.

Madej Lądzki, archidiakon pomorski, Stanishw DąLrow>;ki, archidlakon l,urzelowski, HifJronil1l GawrOliS"ki, kustosz uniejowski, Jau Dohrzy<,ki i t'aWl'ł 7. Makola (Makolien5is) notarjui!ze.

14. Pg-. 49. 1538. 20. VI. Hzym.

Paweł ITI zalmmia ml'lHlykantm\l polskim. żph,v ,;i" nip pr!Jt's()wali plzprl hiskupami i ich oficjałami. 14;1. Pg. 5G. 1545. 29. V. Kraków.

J:m ILaski] przyjmuje powyższe breve na wniosek Marka a TU1TC' z Welll'cji, komisarza czesko-polskiego [Fl'aneiszkanów KOllwentlialnyeh;. 8wi:1'1kowie: Maciej Lął17ki, archi.liakon pOlllorski i J..au\'lerz, '\tani"ł:!\v Dąbrowski, arehidiakon kurzplowski, Hieronim Gawroilski, kustosz uniejo.

\nki, Jan Dourzycki i P:"weł z Makola lIotarjuze.

15. Pg. 51. 1539. 27. II. Kra'ków.

Król Zygmunt J wydmva m:lmlat do generała, wielkopol'skiego .-\n.

drzeja z Górki; żeuy zniewolił PObOl'{'ę kró]ewsldego "tanisława Dziacluskiego do oddania placu Bernardynom, na ktorym przy ich ogrodzie Dziacluski rozpoczął sobie dom buclować. 16. Pg. 52. 1539. 3. VI. Kraków.

Zygmunt J clo tego? Górki, zahl'aniają,l' kupczy(o ludziom n9 gl'111lt:1I'.h zakonnych. 1.. Pg. 53. 1539, post dom:inicHnInvocavit (24. IJ.-1. I1J.). Krak6w.

Zygmunt I do Dziaduskiego, nakazując mu ochlać plac Bernardynom.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: miesięcznik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1925.10.31 R.3 Nr10 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry