I\:RONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

II Reorganizuje się Komitet Charytatywny przy Zwięzku Tow. Kupieckich, ażeby wydajniejszę pieniężnę pomocE}.

służył w poszczególnych potrzebach biednym miasta. III. Celem zebrania funduszu na zatrudnienie bezrobotnych proponuje się: a) pobierauie :specjalnego dodatku w wysolwści 5 groszy do biletów tramwajowych, b) pobierrunie specjalnego dodatku 10 groszy do biletów kinematQgraficznych, teatralnych, koncertowych, zabaw karnawałowych, imprez sportowych itp., c) PoObieranie za PQrozumieniem ze Zwięzkiem Restauratorów procentowego dodatku przy rachunkach za jadło i napoje, z wyją.tkiem PQry obiadowej.

R Q Z d z i a ł II.

1926 r. - 1931 r.

Wydział Opieki Społecznej pra.cował już od roku nad .organizację właściwego "TQwarzystwa ku Zwalczaniu 1:ebractwa", z inicjatywy wydziału powstało już .,TowarzystwQ ku Zwalczaniu Włóczęgostwa na pr,owincji". Statut był uchwalQny i zarzd wybr:any. Magistrat Poznania, majęc projekty gotowe, oczekiwał tylko sposobności rozpoczęcia akcji. Hasłem do tego była uchwała kupiectwa, przedłożona prezydentowi Ratajskiemu, który goręco sprawę się zajęł i przyrzekł jej zrealizowanie. Decernent Deputacji Ubogich radca Nowicki z.wołał zatem na dzień ł lutego 1926 Deputację ebogich celem rozważania sprawy utworzenia tQwarzystwa walki z żebractwem. Po obszernym referacie decernenta zgodziła się Deputacja na utworzenie "Towarzystwa Walki z Żebractwem" i na zwołanie PQsiedzenia, na które zgłosili się jako delegaci Deputacji Ubogich następujęcy deputowani: l. ks. Dr. Kozłowski, 2. dyr. Ligocki, 3. kupiec KoczQrowski, 4. komisarz Magistratu Błoch, 5. radca Jasiński.

lro

Celem omówienia spr.awy utworzenia w szerDkich kołach społeczeństwa "TDwarzystwa Walki z 2ebractwem", zwołał Magistrat na posiedzenie w pDniedziałek 22 lutego 1926 o godzinie 7-mej wieczorem w sali posiedzeń Rady Miejskiej reprezełntantów duchowieństwa, władz państwowych, miejskich, związków i stowarzyszeń i t. p. Na zebranie przybyło 25 zaprDszonych reprezentantów, przewodniczył radca Stanisław Nowicki. Naczelnik biura Chybiński wygłosił referat o z,walczaniu iebraiCtwa w minionych latach u nas i w innych krajach, uznając wydawanie bonów za Inajlepszy sposób zwalczania żebractwa. Następnie .odbyła się debata główna nad projektem Magistratu, który zalecał wydawanie bDnów mniej więcej w taki spDsób: 1. Bloczki po 100 kartek a 0,05 zł. do 5 zł, wielkości bloczków szkolnych, tramwajowych z napisem "Okaziciel bonu może się zgłosić po wsparcie po zbadaniu jego st.osunków w biurze 'Walki z Żebractwem, w dni powszeddnie .od godz. 9-12. Nabyć można w biurze Tow. w.Deputacji Ubogich, w składach cygar. papieru lub kolonjalnych", 2. 2ebrak, czy to w domu czy na ulicy, przed kościołem, lub gdziebądź dostaje zamiast gotówki bon. 3. Biuro zapisuje żebraka w ewidencji, wypełnia mały f Drmularzyk i przesyła gD do Miejskiego Biura UbDgich, które stwierdza przez urzędnika wywiadDwczego lub siostrę gminną dokładnie swsunki żebraka i to, czy pobiera już wsparcie publiczne, rentę, czy ma dzieci, które gD mogą utrzymywać i t. p., ewentl. zbada się żebraka przez lekarza ObwDdowego i stwierdzi jegD ZdDlność do pracy. Po stwierdzeniu z.achDdzQ.cej potrzeby, odbierze żebrak inny bon na zakup żywn.ości, n. p. chleba i t. p. u pDszczególnych firm, z któremi Towarzystwo winnD zawrzeć umowę o dostawę tych tDwarów.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry