HISTORJA MIEJSKIEGO KOMITETU WALKI Z ŻEBRACTWEM

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

W tym celu Magistrat zbierał materjał infDrmacyjny. Ustawy i materjały da walki z żebractwem, sprowadzDne z Francji, Anglji, Belgji, Danji, Austrji, Niemiec i statut Związku Izraelitów dla pDmDCY biednym w PDznaniu, otrzymany 'Od radcy ubogich S. Ascha, 'Oraz statut StO'warzyszenia przeciw żebractwu w mieście Poznaniu z rDku 1862, znajdują,ce się w aktach, są. tego dDWodem. Magistrat przyszedł dD przekonania, że żadna z tych ustaw nieodpowiada naszym stosunkO'm. Nawmiast nasuwała się mDŻliWDŚĆ zaprDwadzenia bO'nów (znaczków metalDwych), za które żebrzący mógłby zakupić żywnDść za wyjątkiem alkohDlu. Bony nabywałaby publiczność w Biurze Opieki Społecznej i wydawałaby żebrzącym zamiast pieniędzy. Z wyczerpującegD referatu, przesłanegD przez Emilję SurowczYlI1ę z Katowic na ręce HirschbergDwej, dawiedziano się a dodatnim wyniku systemu bDnDwego w Katowicach. Tak samD PiDtr Drzewiecki w piśmie dO' Ministra Pracy i Opieki Spalecznej, G. Simona, wynDsił zalety bonów w zwalczaniu żebractwa, wypróbDwane w niektórych miastach Niemiec. Minister pO'lecił UrzędDwi Wajewódzkiemu w Paznaniu zasięgnąć opinji Wydziału DobroczynnDści Magistratu CD dD powyższegD systemu.

Związek Towarzystw Kupieckich nie pozostał nie czynnym w dążeniach do zreorganizowania walki z żebractwem. W dniu 11. I. 1926 przedłDżyła delegacja Związku prezydentowi miasta Ratajskiemu uchwałę, powziętą na specjalnie zWDlanem zebraniu w celu reorganizacji walki z żebractwem. Delegacja prosiła wziąć pad rozwagę co .następuje:

I. Akcję w sprawie zwalczania żebractwa, którą Związek TDwarzystw Kupieckich z Magistratem zapoczątkował w maju 1923 r. należy jak naj spieszniej zreorganizować, f to a.) rozszerzyć akcję także na sfery pozahandlowe, b) pDdnieść miesięczną składkę, c) regularniej inkasDwać odnośne wpłaty, d) prDwadzić ewidencję miejscDwych żebraków, e) policyjnie, specjalnie w piątki i saboty, reagDwać na zbyt liczne żebractwo zawodowe.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry