KRONIKA MIASTA POZNANIAwarzystw Kupieckich rozpoczę.ł sprzedaż tabliczek dn. 1 czerwca 1923. Finlla Taw. Akc. "Włókno" zapoczę.tkowała kupno tabliczek, wpłacaję.c 15 000 marek za jecilnę. tabliczkę. Agendy wewnętrzne unormowała Deputacja Ubogich w ten sposób, że ścię.gała miesięczne składki człankowskie poczę.tkawo prze'z woźnych urzędu komorniczego według list, przedkładanych przez Zwię.zek Towarzystw Kupieckich, następnie przez dwóch inkasentów wynagradzaję.c ich 5% od zainkasowanych pieniedzy. Wysakość składki miesięcznej ulegała, spowodu dewaluacji kilkakratnie, po poroOzumieniu się Deputacji Ubogich ze Zwię.zkiem Tow. Kupieckich, zwyżce aż do 5000000 mk. i dowQlnie. Od czerwca roku 1924 przewalutowana składki w złote i ta po 3 zł miesięcznie członkowskie, za tabliczki 50 graszy do 1,50 zł.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

i 2,- zł. Od czerwca 1924 do 1 kwietnia 1925 wpłynęło ze składek 17453,53 zł. Akcja walki z damokrę.żnem żebractwem, rozpoczęta z początkiem 1923 roku przez Deputację Ubogich i Zwię.zek Towarzystw Kupieckich, rozwijała się słabo. Nie ziściły się nadzieje, że 1 500 firm razkupi tabliczki człQnkowskie i w l i s t Q P a d z i e 1925 raku "Towarzystwo Walki z 1:ebractwem", które wyłoniło się da zwalcz8.lllia żebractwa ze Zwię.zku Towarzystw Kupieckich, nie liczyło więcej niż 371 członków 7).

Zapewne przyczyniły się do tak skromnego udziału kupiectwa nikłe wyniki w tępieniu żebractwa, żebracy bowiem w dalszym cię.gu natrętnie nachodzili kupców w ich składach, zastępowali publiczn.ości drogę na chadnikach i wyłudzali .od Inich jałmużnę. Co do. zużycia opłat członkowskich, to z części składek wypłacano żebrakom wsparcie, resztę przeznaczono na dam pracy, w którym znalazło pomieszczenie 30 .osób zdalnych do pracy - zatrudniano je na miejscu pod kieru'l1kiem zawadowej szwaczki i w warsztacie pod kierunkiem mistrza szewskiego. Statutu dla zwalczania żebractwa Deputacja Ubagich nie' opracowała, .ale podjęła paważne prace przygotowawcze dla zreformowania dotychczasowego systemu do walki z żebractwem, polegaję.cego dotę.d przeważnie na represjach palicyjnych.

2) W aktach Magistratu znajduje się lista członków, którzy nie chcieli płacić składek.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry