KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

Opieki Społecznej tW.orzą Miejską K.omisję Opieki Społecznej, dawniej zwaną Deputacją Ubogiell. Komisja ta .obraduje pod przew.odnictwem Decernenta, obecnie Naczelnika \Vydziału Opieki Sp.ołecznej. Komisja ndbywa posiedzenia raz na miesiąc, rozpatrując sprawy ogólne. Nat.omiast P.osiedzenia komisyj .okręgowych opieki społecznej odhywają się dwa razy w miesiącu. Pnwołanie do. współpracy szerokich warstw opywatelstwa i ludzi dosk.onale znających śr.odnwiska sw.ojej działalności jest wielką zaletą pnwyższego systemu, gdyż opieka i pomoc była wyraźniejsza i sprawiedliwsza, niż przy opiece wyknnywan('j wyłącznie przez urząd, t. j. przez Deputację rbogich. Obok deputacji uhogich zwalczał.o plagę żebractwa Starostwo Grodzkie przez swój organ, P.olicję, w ogranicz.onym wprawdzie za.kresie, w ramach obowiązującego. jeszcze ustawodawstwa pruskiego.. Aresztowano żebrzących, legitymowano ich, a następnie nczyszczano. z brudów i rnbactwa, P.oczem zwallniano. ich lub ndsyłano do Deputacji Ubogich, bądź wreszcie .oddawano do. dyspnzycji sądu, .który w wypadkach tr'zykrntnego przyłapania. na żebractwie wydawał wyrok skazujący, ale w knńcu dla braku miejsLa w więzieniach wypuszczano żehraków na wolnnść. Jako. dalszy etap do usuwania żebraków służyły domy poprawcze i inne instytucje, a mianowicie: kraj.owy zakład dla starców w Śremie lub miejski w Poznaniu przy Grobli 26, Lakład poprawczy w Bojanowie, zakłady dla umysł.own chorych i ułomnych w Owińskach na 225 .osób, w Dziekance pod Gnieznem 18 osób, zakład w Kości.anie 12 osób - Śremie 21 osób - Osiecznej 5, w \Vilkowicach 2, w Tonowie 4, inne zakłady na 35 osóh. Przewodniczący Deputacji Ubngich, radca Pndolka, odebrawszy memorjał z Związku Tow. Kupieckich w P.oznaniu, zwnłał na dzień 10 sierpnia 1922 zebranie na salę posiedzeń lagistratu, na które zaproszono reprezentantów duchowieństwa, Kom. P.ol. Państw., Tow. Restauratorów i Kawiarzy, Tow. \Vł.aści ci eli Realności, władz szkolnych, Deputacji Ubogich, Stow. Kupców Chrześcijan, Stow. I{upców Branży Delik., Stow. Kupców Branży Żel., Stnw. Kupców Branży Papieru, Związku Drogerzystów, Kupców Podróżujących.

Po dwugodzinnych debatach i wygłoszeniu różnych poględ6w i propozycyj w konkluzji nic nowego nie postanowiono, a radca Podolka, streszczajQc obrady, wykazał, że należy odnieść się do władz, aby ustawy, istniejQce na zwalczanie żebractwa, stosowano bezwzględnie, dalej propagować składkowa nie na ubogich bądź to w Magistracie, bQdźto w konferencjach św. \Vincentego a Paulo.

Nastawienie się Deputacji Ubogich do pr.owadzenia walki z żebractwem dawnemi metodami i nieuwzględnienie projektu ZwiQzku Towarzystw Kupieckich, postawiło sprawę zwalczania żebractwa na martwym punkcie. 2adnych wpływów ze świadczeń społeczeństwa na zwalczanie żebractwa akta Deputacji Ubogich nie notujQ do marca 1923. Dopiero w marcu 1923 roku ofiarował .właściciel restauracji COlltinental, Bojcun, wraz z zespołem muzycznym. zamiast jałmużny żebrakom, 100f0 z czystego dochodu z dnia 23-go marca 1923 r. i wpłacił do Deputacji Ubogich 425 300 mk. Wkrótce potem Deputa'cja Ubogich przy Magistracie doszła do porozumienia ze ZwiQzkiem Tow. Kupieckich na następujących warunkach: ZwiQzek Tow. Kupieckich miał pośredniczyć w stałem opodatkowaniu się swych członków na cele zwalczania żebractwa. Związek zobowiązał się dostarczone przez Deputację Ubogich tekturowe plakaty, czyli tabliczki z napisem ,,2ebrakom wstęp wzbroniony", pOdzielić między 1 500 firm, przystępujQcych jako członk,owie. Każdy członek składał jednorazowo wpłatę za, plakat w cenie 15, 12 lub 8000 marek stosownie do jakości plakatów i został wciągnięty na listę z z,obowiQzaniem się płacenia stale miesięcznie minimalnej kwoty 5000 marek. Obowiązkiem zaś Magistratu było zabe,zpieczenie składów j innych lokali przemysłowych j kupieckich od najścia żebraków. Dochód ze sprzedaży tabliczek, zaopatrzonych w stempel Ma.gistratu, jak również składkę 5 000 marek miesięcznie, przeznaczono na utrzymanie stałych domów pracy dla ubogich, organizowanych przez Magistrat. Deputacja Ubogich wysłała na podstawie układu swego ze ZwiQzkiem Towarzystw Kupieckich propozycję wzięcia udziału w zwalczaniu żebractwa do Stowarzyszenia Właścicieli Domów i Nieruchomości, oraz do Stowarzyszenia Fryzjerów. ZwiQzek To

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry