Z,\.PISKIdoscz a wieszyelicz szią lJądzą (s) kOHCZ' mo\ e VS1l1yerZOlle. Odwrocz oblychcA twoie od grzechow mogych y wszitky zlosczi moge zgladzy. Szyrcze chcziste stworz we.mnye bosze y dycha prawego OdllOW wllątrznosczyach mogych. Nye odrzuchczay myą od ohlychcza thwego a dycha twego świąthego lI'eotdalay othemnye. Nawrochcz'1l1Y wiesielie zhawyenya thwego a duchem przelInym potwyel'llzą mrą. Navchczą złoscziwe drogtwogych a zly ktobie nawrochczą szyą. \Vybaw myą od gIownycztwa bosze lJOsze zhawyellya mego y wieHelTz szyą hądzie iazyk (s) moy prawdą thwoią. Panye dąsna (s) moye otworz a vsta moye wszyaw'ącz hądą chwalą thwoyą. BO' acz hych chczyal off'e!'Owacz, lIal hych wzd'm offyerą a wszakosz woffyerze nyebądziesz szyą kO'chaJ. Off'era hO'gV duch zasmączony (3v), sercze skrvszOlle bO'sze nye wzgardzay. Llaskawye odzyelay wdohre' woly twey Syon aby byli zbudowany mvri twoye JeruHalelll. Thedy przymyesz offyerą sprawyedlywosczi, danye y offyerą, tedy wIozą na ołtarz thwoy czyelątha. Chwala oyczv . S'I1V y duchy swiątemu, yako byla napoczątkv y dzp;s-a zawdzy y nawyky (s) wyekom bądz, amen. Frater Celestinus de Poznania.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Na t.tule Quat.uor llouissil1la: Jezus Nazarenus Hex. (.TeHt to niezawodnie początek antyfony Gielniowczylm). Na kilku próżnych kart.ach po Antonina ConfessionaIe: Prima regula arhOl'is consanguineitatis itd., rozprawka z pra,,-a małżeilskicgo wraz z rysunkiem drzpwa pokrewieIlst.wa. Potem Ante missam Oratio s. Ambrosii (rubr). Okładka spodnia. Beatus Capistranus tempOl'e mei venit Cracoviam 1453.

Locum VilnellHPlll p. Andreas Rey et ego fr. Celestinus de Poznania suscepimus in Troky a Ser-mo rege magno Kazimiro filio ł'pgis Yag'el() tUB C regi (s) Polonie et suh r. d. .Tohaune episcopo \Vylnensi 1468 post. f. Purificaeionis BVMarie. Cazimirus pie melnorie rex Polonie et ;\lD Lithwanie mortuus est in Grodno 1492. Et filius eius Albertus rex Polonie infra ol"tauam Corporis Christi mortuu<: est in Thoru'll 1501.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry