ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

Antefolium perg. Notatki, między niemi kilka słów polskich, X przykazań po niemiecku. (Że Celestyn umiał po niemiecku, w.obec ówczesnych stosunków narodowościowych w Poznaniu i w Zakonie, rozumie się samo przez się). Antefol. v. Ułamek dokumentu Andrzeja (może z Bnina) zaklejony ryciną, której nie dało się zdjąć. Wiersz. Ad ordinem venisti; quare, sepius permeditare, Nocte uieque caue tempus consumere prave, Surge, Deum honora, vigila, psalle vel ora, Sic fac, labora quod sine fructu nulla transeat hora.

Nam quod hic quisque serii, hoc in futuro eius messis [erit, Cum dicetur: !te, venite mali ad infernum, boni ad [gaudia vite.

Antefol. pap. 1. Rozmaite uwagi moralne.

Antefol. 1 v. Decem precepta: 1 Pirwa kazn stworzyczyela naszego, By wyp,rzyl whoga gednego.

2 Wrosmowye nyestat!{y twego Nye byerz daremno ymyenya boszego.

3 Nysz dyszą sczyalem roszdzyelą, Pomny b- sw'achczyl swyatho y niedz'elą.

4 Chczeszly myecz laską moyą, Czczy oycza y matką thwoyą.

5 Nyezabyay bratha swadą Raką (s) kaznyą ani radą.

6 Nye kradny gymyenya chczuclzego, Nądznym udzyelay wlasnego.

7 Nyechczyn grzechy nyechczystego Krom stadIa malzenskyego.

8 Nye sw'at('hczy nablysznyego twego, Lszy potworstwa falszyweg.o.

9 Nye posząday zony yego, Tak za,chowasz chczescz stadIa twego.

Fol. 2. \Vgymyenyv yego nyekorysczy, Takye b.og ma wnyenawyscy,

A ktD tho przykazanye napelny, Then wyeczny zywoth odzyerzy, Ale przestąpcza przykazanya thego Wyecznye stradze wydzenya bozego.

Poniżej uwagi mDralne łaciilskie.

2 v. pater noster. Oychce nasz ktori gesz wnyebyeszech.

..zwyącz szyą ymyą twe, przycz (s) krolestwo thwe, bącz (s) thwa wola yako na nyebe tako y naszemy. Chleb nasz powszedny day nam dzysza, othpuscz nam nasze wyny yako y my otpusczarny naszym wynowaczczam, nyewodzy nas napokvszenye, ale zbaw nas othezlegD. Amen. Zdrowasz Maria, mylosci pełna, bog stobą, bogDslawyona gesz thy myedzy nyewyastamy ybogoslawYDny QWOCZ zywotha twego Jezus Cristus, Amen. \Vyerzą wbQga oyca wszedul1ogącegD, stwDrzycziela llyeba y zemye r w Jesu Crista, s}na yego gedinego, pana naszego ktQry szyą pQczął duchem SW} ąthim (s), narodzyl szyą zMarie dzewycze, vmąchczon poth PQnskym (s) Pylatem, vkrzyszowan, vmarł . pD.grzebyon, stąpyl (s) dopyekla, trzecziego duya zmartwywstaI. wstąpyl nanyeby,osa, szedzy naprawy czy Dycza wszechmogączego, stąth przydzie sządzycz zywe y marthve. 'Vyerzą wdycha swyąthego, swyąthy kQsczyol krzescyansky, wyąthich obchcowanye, grzechom othpvsC'ze (s), cyala zmartwywstanye y zywDth wyeczny, amen. Miserere mei Deus.

Smylvy naclemną bosze PQdług wyelkiego myloszif'rdlya hveg.o. Y pDdlug wyelko<;czy ll1ylosierdzy twogych zglacz zloscz moyą. \Vyąchczey vmygi myąoth zlosczi moyey y thesz od grzechy l11ego (s) ochcz' sczi mrą. Ysze zlos('z moyą ya zllam y grzech moy przeczywo mnye yest zawsze. Thobie samemv zgrzeszy lem r zloscz przet tohą vchczyll'lel1l hy vsprawyecllywYDn byl wmowach twogych y zwycziaszysz gdy sadzyonesz boyem. OUID, wzloscziach mogych pochczyąlem szyą y wgrzechach pochcząla myą matka moya. Owa thy prawdą myl owalesz, nyepewne y tagemne mądrości thwe wziawylesz mnye. Skrop mYą panyc yzopem y ochczyscion hądą, vmygesz mYą a nad snyek bądą biały. Slvchy memu dasz wiesielye y ra

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry