ZAPISKI

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

OtQ uwagi niezbędne d.o zrQzumienia poniższych listów.

()kazuje się na podstawie nich, że Libelt troskliwym był w ud.ostpllielliu młodemu człowiekowi, zabierającemu się dQ zakreślenia historji udziału zaboru pruskiego w ruchu niepodległościowym, pewnych matel'jałów l) trudnych do wydostania, że na sprawy polityczne trzeźwo patrzał, że się interesował położeniem i losem rodzin ziemiańskich. Podane listy pozwalają nam przede\vszystkiem poznać stanowisk.o Libelta wobec działalności ks. Ledóchowskiego i unji lubelskiej we Lwowie. Nie moie się pogodzić z dokonującym się rozdziałem pracy katolickiej od narodowej wśród duchowień.stwa, nie lubi uroczystości juhileuszowych, nie dających więk,.;zych korzyści. Przemawia tu więc d.o nas polityk bystry, praktyczny. Niepok.oi gQ pewna apatja złowroga wśród wielkop.olskieg.o społeczeństwa, ów brak młodszegD pokolenia działaczy, cieszy znQWU każdy .objaw czujności narodu, praca oświatowa wśród emigrruntów rumuilskich. Rzucają te listy wkońcu nieco światła na sprawy rodzinne Libelta, widzimy więc poznańskiego filozofa zad.owolonego z wydania córek, cieszącego się wnukami, myślącego o ożenku i pl'zyszłem gospodarstw"ie syna; mówi D sw.oich nudach i ich przepędzaniu, Q publikacji nowej dzieł filozoficznych, o .obiorze na członka-opiekuna BibljDteki pDlskiej w Rumunji, o swej ch.orobie i sposobie jej leczenia. O opiece L. nad Biblj.oteką znajduję miłą. wzmiankę w drukowanem przez ŁukaszewskiegQ w lwowskim "Ruchu literackim" (1876, nr. 2, str. 35), sprawozdaniu: "Bibjoteka straciła (w Libelcie) troskliwego .od wielu lat opiekuna, który nad krawędzią grobu już pochylony, jeszcze nam przesyłał serdeczne słQwa zachęty dD wytrwania w dalszej pracy i zawiadomił o podarunku dzieł swoich w 'llowem wydaniu wychodzącychl) J. Łukaszewski jest autorem "Pamiętników z r. 1863" (Zbiory rappel':>wilskie w Bib!. Xarod. \Varsz.), "Zaboru pruskiego w czasic powstania styczniowego 186.3-1864", Drezdno 1870, VIII + 357 i szeregu artykułów i korespondencyj, oglaszanych w l'óżllyrh czasopismach.

7.

gg

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry