STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYDOW POZNAŃSKICHi Dorn 3ł). Bez jakiegokolwiek znaczenia są natomiast stosunki handlowe Żydów pozllailskich z miastami zachodnio-niemieckiemi jak Norymbergą 3'), Augshurgiem 36). \Viirzhurgiem 37), UImem 38) i illnemi 30). Zamia...t opisywać szczegółowo handle żydowskie z zachodem, dajemy wykaz obrotów między hurtownikami żydowskiemi z Poznania a kupcami różnych miast Rzeszy niemieckiej i innymi jeszcze.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

3ł) Aa. 1601-2, H5t.

35) Aa. 1521-33, 69: Aa. 1611, 304; Aa. 1567-9. 244 v.; Aa. 1:\7:3-7, 874; Aa. 161l-HJ14, 1767.

36) A. C. 1542-5, 11:3; A. C. 1573-7, (j:!7 V.

37) A. C. 1546-8, 2838) Aa. 13HZ-GO, 117, 4D7; Arch. Paiu,t \\'. we \\"rocławiu, Sygn.

1563, 115.

30) Jak Otrand (Saksonja) - (Aa. 1504-13. 4G4 v.. 2i7,'.; A. C.

1584-7, 248), St. Gallen (Aa. 1606, 1094), Erfurt (Aa. 1573-7, 33G, A. C.

1542---6, 88 v.), Wittenbergą (Arch. Miejskie w Lipsku, TIichterłJUch d.

tadt Leipzig, nr. 24 (przed r. 1540).

6.'"$

NOWICJAT LITERACKI RYSZARDA BERWI:r'lSKIEGO,

1. D o m r o d z i n n y.

W niewiadomości tonie okres dziecięctwa poety, jak tajemnic,. może na zawsze umykajQ<c;} wyjaśnieniu jest jego talent wyjli-tkowy w rodzinie, która. ani z przeszłości nie -niosła niemal żadnych twórczych tradycyj, ani w teraźniejszości nie działała na młod duszę bodźcami O' szczególnej sile pobudzają.cej, Po matce tylko, Marjannie z Bukowskich 1), - według wersji rodzinnej - siostrzenicy Hoooe - Wr'Ońskiego 2), mógł wzię.ć jakieś dziedzictwO' talentu. Jej wpływ bezpośredni na kształtowanie psychiki nie był natury szczególnej. Pod względem wykształcenia Gna - towarzyszka iycia zawiadowcy dóbr wielkopańskich, szlachcianka z domow," edukacj nie stała z pewności.. zbyt wysoko. Wynika t'O i z charakteru korespondencji syna, z szeregu wzmianek odsyłających po 'Objaśnienia pewnych wyraiei), partyj listów do innych 'Osób, jak i z kilku jej krótkich d'Opisków w przesyłkach do poety - nakreślonych ręką. starcz" ale i niewprawnli-, stylem i językiem bardzo pr'Ostym 3). Ale te same dokumenty dowodzQ., że wpłynęła ona sil

1) \V metryce chrztu nazwisko panieńskie matki poety ma brzmienip: Bukowiecka. 2) Informację tę zawdzięczam siostrzanemu wnuko\vi Berwińskiego, inż. Bolesławowi Mizerskiemu w \Varszawie. 3) P[iotr] Chm[ielowski] w artykule o Berwińskim w "Wielkie) Encyklopedji Powszechnej Ilustrowanej", tom VII, Warszawa 1892, str. 570-1, twierdzi - nie wiadomo na jakiej podstawie - e matka poety była "niepospolicie wykształcona". Dostępne w danej chwili źródła nie dostarczają na to poparcia.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry