STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYDOW POZNANSK!CH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ków poznańskich, zatrudnionych TV handlu z Lipskiem i zachodniemi Niemcami. Tu leży jedno jeszcze miasto, które dla . handlu i;ydowskiego miało conajmniej takie znaczenie, jak Lipsk. Jestto Frankfurt nad Menem. Miasto to odegr8ło w stosunkach kupieckich między Flandrją. a Angljlł i Włochami taką rolę, jak Lipsk między Polsko. a za,chodniemi Niemcami. Kupcy P.olscy jeździli do Frankfurtu nad Menem już w XV wieku, z.ydzi znacznie później, b.o dopiero .od pierwszej połowy XVI stulecia zainteresowali się rynkiem frankfurc!dm N). Nawiązanie stosunków z Frankfurtem nad Menem było dla naszych ha.ndlarzy rzecz¥- łatw, ile że po prześladowaniach w Norymberdze w roku 1498 przenieśli się Z.ydzi do Frankfurtu nad Menem, który teraz obok Hamburga .odegrał kierowniczG- rolę wśród niemieckich gmin żydowskich 25). Mamy niezbite dowody, .te część żydostwa przeniosła- się z Frankfurtu nad :Menem do Poznania i utrzymywała w dalszym ciągu st.osunki handl.owe z zachodniemi Niemcami. Jak jarmarki lipskie, tak słynne targi frankfurckie miały sławę i znane były kupcom dalek.o i szeroko "), Napływ Z.ydów na targi rośnie od samego poczłtku stulecia XVI, od roku 15'0 wśród gości przybywających do Frank4 furtu nad Menem przeważaj.. 2ydzi z Pragi i Poznania n). Przybywali oni tu głównie P.o sukna, które wielcy kupcy z Kolonji zakupywali wprost w kantorach w Londynie i sprowadza.li masowo na targi frankfurckie 2). Z nimi też popadł w zatarg jeden

21) Koczy, Handel Poznania, 249 i n.

25) L. Neustadt, Die Berleutung der jiidischen Gemeinde in Frankfurt am Main, Zt.schr. d. Vel'. f. d. Geschichte der Juden in Deutschland, hrsg. v. L. Geiger. I, 190 i in.

26) lWI Polsce stawiano je na równi z jarmarkami lipskiemi.

(Por. ReI. Posn. nr. 161, f. 40).

27) Dietz. Frankfurter Hanrlelsgeschichtc, I, 65 i in. "An Juden kans nicht fehlen wohl, Ihr seyn wol drey Galgen vol.. .". Ernst Kelchner, Sechs Gedichte iibpr die Fra.nkfurt.er Messe, Frankfurt a.M., 1881, 320.

20) Dietz, Frankfurter IIandelsgcschicht!', I, (iO i n.; Koczy, I1andeI Poznania, 251 i n.; A. j. 1534-41, 147-147 v.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry