KRONIKA MIAST A POZNANIAtwierdzaję. to zupełnie sta,tystyki, któremi rozporządzamy od roku 1675 poczynaję;c. W tym roku, z powodu zwiększ,ającego się napływu k.upców do Lipska, założono specjalne księgi podatkowe, w które zapisywano wszystkich tydów, przybywających na jarmarki lipskie. Z obliczenia wynika, że w ciągu 25 lat między rokiem 1675 a 1699 zwiedziło jarmarki lipskie 18182 tydów --), z czego na kupców przypada 15820 głów, resztę stanowili maklerzy, słudzy i kobiety, nie podlegające opodatkowaniu. Uderza nas, że na tydów.polskich przypada zaledwie l/U ogółu gości tydoskich, mi2.nowicie około 1500, gdy reszta {Jrzypada innym miastom, wśród których czołowe miejsce zajmuje Pra.ga. Znaczny odsetek Żydów polskich stanowię, Żydzi z Poznania i alisza, mniejsza. cZQ.stka przypada na Kraków, jeszcze mniejsza na Gdańsk 21), dokd Żydzi schronili się prawdopodobnie w czasie zaburzeń lat 1648 do 1654. Od tego czasu. to jest od roku 1675 rozpocz¥-ł się proces zażydzania jarmarków lipskich, który wreszcie doprowadził do tego, że w okresie między rokiem 1767 a 1839 liczba handlarzy żydowskich stanowiła 24,49%, w latach 1810 do 1820 nawet 33 1 /3% ogółu kupiectwa, uczęszczajłcego na jarmarki w Lipsku 22). O wiele niekorzystniej wyglł)da stosunek między kupiectwem chrześcijańskiem a kupcami żydowskimi z Polski, które pod koniec wieku XVIII i z poczętkiem stulecia następnego handlowało przez Lipsk z Niemcami 23). Żydzi poZnailSl"Y, zatrudnieni w handlu ze stolicą Saksonji, to w ka,idym razie asy kupiectwa polskiego. Marka Meiera, Mendla Izaka, Jakóba Tłustego, Józefa Noska, Dulkę, Dawida i Jakóba Krakowl"zyków, Mojtesza i Marka Kressków i wielu, wielu innych przyrównać możemy do największych hurtowni

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

10) A. C. 11615, 527.

:0) Statystyka jest niezupełna, nie obejmuje bowiem Żydów, którzy mieli specjalne paszporty i nie podlegali opodatkowaniu. 21) Całość ,za Maxem Freudenthalem, Leipziger Messegaste, Monatsschrift, n. s. t. 45, 4466. 22) 'Werner Sombart, Der moderne Kapitalismus, 1929, t. I, 2, str. 898. 23) E. Hasse, Geschichte der Leipziger Messen, 1883, 300.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry