STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYDOW POZNAN"SKICH

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

drugiej pDłowie XVI stul. Marcus Meier 1), Józef Nasek 16), przedewszystkiem zaś znani skądinąd Żydzi Lang Majżesz, Jaachim, których Gerhard Fischer wymienia jaka handlarzy futer obok' Szyllingów z Krak Dwa 17). Największymi dostawcami futer na jarmarki lipskie nietylko. z Poznania ale wagóle byli jednak obok kupcÓw paznańskich Żydzi paznańscy Łazarz Szmerle, Jakob Deutsch i Majżesz Schwarz 18).

W dziejach handlu Żydów paznailskich z Lipskiem niesłychanie daniasłą rolę odegrały słynne jarmarki lipskie, Reichsmessen, z których jeden adbywał się zaraz po. Nowym RDku, drugi na św. Michała. W czasie takiego. jarmarku spatkać można była w Lipsku kupców z całej Europy, tu też zamawiana tawar na przyszły jarmark, odstawiano sukna zamówiane paprzedniD, ściągano wierzytelności i pDżyczanD pieniądze "in cambium", D czem jeszcze będzie mawa. Dla przykładu przytoczyć możemy, że jeden z Żydów paznailskich Faibisz z pDwadu nie przybycia na jarmark nie mógł wydostać wierzytelnaści ad swych dłużników, wskutek czego poniósł szkady na 50000 złp. '0).

Udział Żydów paznailskich w handlu z Lipskiem był znaczny, co. wynika choćby stąd. że kupców żydawskich, zatrudnionych w handlu ze stalicą Saksanji, liczyć mażemy na dziesiątki. Cyfr do frekwencji Żydów polskich, na jarmarkach lipskich, cyfr ujętych w statystykę, nie posiadamy z czasów przed rokiem 1675, a więc właśnie z Dkresu, którym się tu zajmujemy. Wojny szewdzkie i kozackie pad cięły byt żydDstwa polskiego i zniweczyły zapewne handel ich z zachadlliemi Niemcami. Po

1) Aa. 1562---6. 501.

16) A. C. 1578-80, 180.

17) G. Fischer, Aus zwei Jahrhunderten, 340.

18) G. Fischer, Aus zwei Jahrhunderten, 340.

\V Lipsku zakupywali Żydzi przedf'wszystkiem sukna, które po.; tem odstawiali na rynki polskie i litewskie: kupowali też perły i wyroby złotnicze, w które zaopatrywali się w Lipsku kupcy z Czech, Polski i Prus. (Arch. M. Lipska, Ratsbuch d. Stadt Leipzig, t. VI, f. 235. Jerlpn z Żyrlów pozn. nabyl perel "umb ettlicl1 tausend fI... ,", (Archiwum Mwjskie we 'Wrocławiu, 1533).

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry