KRONIKA MIAST A POZNANIAi następnym. \nelki kupiec żydowski mijał Frankfurt nad Odrą, mijał Berlin, aby zatrzymać się z towarem w Lipsku, do którego z pominięciem Ślę.ska i miast brandenburskich zmierzali chrześcijailscy hurtownicy z Poznania. Lipsk hył tern miastem, które podobnie jak Poznail i Lublin wyrosło w ciągu kilkunastu lat z niepozornego miasta saskiego na najznamie,nitsze emperjum handlowe Europy środkowej. Wiemy, że stało się to dzięki ogólnemu przewrotowi. dokonywującemu się w wielkim handlu europejskim na przełomie wieku XV i XVIIe). Lipsk był też metropolją dla handlu skórami i futrami. które tu na słynne jarmarki zwożono z Krakowa i Wrocławia, przedewszystkiem jednak z Poznania, aby je potem wysyłać dalej na zachód 11). Tych towarów dOf'tarczali też na jarmarki lipskie 12) wielcy hurtownicy żydowscy z Poznania, jak tego dowodzę. różne zapisy w księgach miejskich 13). Cyfry, które w rejestrach celnych przytacza Roman Rybarl'ki, świadcz¥-, że w drugiej połowie XVI stulecia rzucili się Żydzi na handel futrami i skórkami, i że zwłaszcza skórki mniejsze należały do towarów, któremi Żydzi chętnie handlowali H). Wśród żydowskich dostawców futer z Poznania wylJijają się w

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

10) Do tego okresu dziejów Lipska odnosi się praca Gf'rh. Fischera, Aus zwei J ahrhundertcn Leipzigel' IlallllplRgeschichtl' 1470-1650, Lipsk 1929, 348 i p.

11) G. Fischer, Aus zwei Jahrhundel'tcn, 10-0.

12) Co do znaczenia jarmarków lipskich dla handlu polskiego wogóle por. ReI. Posn. nr. 161, 40. 13) A. C. 1564-6, 437 V.; A. C. 1578-80, 18fi. W tym. wypadku wywozi Józef Nosek, żyd poznański 48 000 popielic z Lublina przez Poznail na jarmarki do Lipska. (por. A. j. lm9-1585, 1, 9. - 48000 popielic). A. C. lfY.91-5, 425; A. C. 1626-30, 100; Aa. 1621-2, 145; Aa. 1542-6, 77 V.; Aa. 1562--6, 364; Aa. 1562-6, 501; Marek, ŻYd pazn. zakupuje 20 000 popielic w Gnieźnie od Fabiana Petcznera ze Szczecina, z przeznaczeniem na Lipsk. Aa. 1644, 669.; A. C. 154&---6, 382 (przeszło 20000 popielic). Aa. 1575-7, 457 v.; Aa. 1627, 309. - Arch. M. w Lipsku, Richterlmch d. St. Leizpzig, 1541. lO) R. Rybarski, l, 226. W r. 1585 przypada na Żydów pazu. 409230 popielic, 'wydatny jest ich udzial w handlu futerkami droZszemi jakato sobolami, kunami i lasicami, wydrami i gatowemi futrami.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry