STUDJA NAD DZIEJAMI GOSPOD. ŻYDOW POZNAN'SKICUrzaję.c go także na licznych handlarzy, którzy prawd'OPodobnio tw'Orzyli 'Osobne zgromadzenie kupieckie a). Żydzi oczywiście układem objęci nie byli, ale z pewnością. zeń korzystali, tak jak korzystali z wolności celnych narówni z kupiectwem kraj owem. Trwał ten stan rzeczy aż d'O roku 1587 S), w którym pełnomoonicy Żydów poznańskich układać się zaczęli z margrafem brandenburskim Janem Jerzym o wydanie glejtów na prze1azd przez jego ziemi "absque aliqua solutione thelonei..." G). W następnym roku pertraktować mieli w tej sprawie z margrafem przedstawiciele "wszystkich w województwie poznań:;kiem zamieszkałych Żydów" 7), którym przedewszystkiem zależało na udogodnieniach tranzytowych przez Marchję. Um'Owa, doszła niewtpliwie do skutku B), 'Otworzyła Żydom poznańskim drogę na przełaj do Lipska a stłd dalej na. zachód. Nie rozwinęły się natomiast nigdy stosunki handlowe między Żydami poznańskimi a miastami Marchji t), tak jak bez większego znaczenia były handle Żydów brandenburskich z P'Oznaniem w wieku XVIa) A. C. 1554-56, 80. Układ ponowili Jan Unger i W. Kraift "suo _ totiusque ordinis mercatorum nomine'.. .". Nadto Wojciech Śrzodka i Krzysztof Eschpacher "suo ac omnium et singulorum mercatorum boves armentaque agencium in partes Germanie nomine" upełnomocnili Henr. \Volfa i Marc. Lindnera do układów z margrabią o spokojny przejazd przez jego ziemie. S) Już jednak w roku 1580 pelnomocnicy "omnium iudaeorum in Regno Poloniae degentium" mają układać się z Janem Jerzym, margrabią brandenburskim, najprawdopodobniej w tej samej sprawie, co w roku 1587-8. ' .) Aa. 1585-1587, 675 v.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

7) "... omnium iudaeorum in districtu Posnaniensi degentium.. .". Aa. 1588-90, 32. Pełnomocnictwa udzielali ,Jak. Mazur, Benedykt Szabla "seniores iudaeorum Posnanicnsium et Izak iudaeus Szamotuliensis senior generalis iudaeorum in districtu Posnaniensi degentium " .... . B) Ale jeszcze w roku 1593 wysyłają znowu Żydzi pelnomocników do pertraktacyj z margrabią. "de libero transitu per ditiones Brandenburgiae.. .... (Aa. 1593-4, 182 v.).

g) Aa. 1549-1551, 111 v.; Aa. 1562-1566, 570 \;'".; Aa. 1577-80. 345 v.; A. C. 1578'--80, 258; A. C. 1582-4, 15(j V.; A. C. 1647-8, i:m. - Aa. 1:167-9, H5, 48 V.; A. C. 1573-7, 53 i A. C. 1;)70-12, 378; "\. C.

1562-3, 82-3.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry