KRONIKA MIASTA POZNANIAsunków hanrtlo.wych z zachodniemi Niemcami i wprowadzenia pDlskiego. towaru na rynki światowe. Nie mamy zamiaru ani też jest naszym obo.wiązkiem ustalić, czyje to. było zasługą. Jak kupców poznańskich, tak też i Żydów pociągały na zacho.dzie najsławniejsze w tym czasie emporja handlo.we, to. jest Lipsk i Frankfurt nad Menem. O Augsburgu, NDrymberdze i .innych miastach, z któremi handlDwał J{raków i Poznań średniDwieczny, słyszymy ba,rdzo rzadk.o. Na zachód, do Lipska, a stąd do Frankfurtu nad Menem i do Antwerpji jeździli kupcy po.znańscy p,oczątkowo przez Śląsk, przez Wrocław, który do samego. ko.ilca średniowiecza był najpotżniejszym o.gniskiem handlu między Niemcami i, żeby tak o.gólnie rzec, wscho.dem. Kiedy jednak wojna gospodarcza między P.o.lskę. a Wro.cławianami, tudzież i inne o.koliczno.ści 1) uniemo.żliwiły naszym kupcom odwiedzanie sto.licy ŚIska, zaczęto. w Poznaniu oglądać się za innemi dl'ogami na zachód, lę.dem i mDrzem. Wiemy, że znaczniej.;;i kupry po.znańscy, początkowo każdy na własną rękę 2), później gromadnie zapewnili so.bie przejazd do Lipska przez Marchję już w po.czątkach stulecia XVI. Kiedy stDsunki handlowe ro.zwinęły się po.myślnie, i kiedy pDwrót na stary szlak przez kraje śląskie nastrczał cięgle wiele trudnDści, zawarła konfraternja kupców poznańskich fo.rmalny układ z margrabią brę,ndenlmr<.;kim w sprawie tranzytu przez jego. pDsiadł>ości 3). l1kład ten ponDwiły o.bie strony w rDku 1555, rDzsze1) Wy..,tarczy wspomnieć o drobnej napozór sprawie, która jednak uniemożliwiła Żydom jakiekolwiek stosunki ze ląskiem w przeciągu 4 lat. \V r. 1557 popadli Żydzi w zatarg ze Ślązakiem Andrz. Kochem, który przybił na stodole przed bramą wrocławską "litterae diffidatoriae" z zapowiedzią" że mś.cić !;ię bdzie na wszystkich Żydach poznańskich "auf wege und stege". Kocha \"prawdzie przychwycono i ścięto, ale jego wspólnicy dokuczyli 1:ydom tak dalece, że ci wyjcdnali im gll"ty u gener. stal'. wpoI. Janusza Kościelca, który powaśnionych miał pojcdnać (r. 1561). IW! ciągu ty.ch 4 lat nie waył się oczywiśrie żadcn Ż'll wyruszyć ku \Virocławowi (Aa. 1;);)1,-8, 338338v.; Au. 1559-1562, 76,80: A. C. 1558-15{)1, 405v., 424v.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

, 2) Riedel, Cod. dipl. Brandenb., C. III, 141-2, 286-8; Koczy, Handel Poznania, 147 i n.

3) A. C. 1535-8, 42v.: Wedcl. Cod. dipl. Brandenb.. C. III, 387-9; Koczy, Handel Po,ulania, 1;>2.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry