MATERJAŁY DO HISTORJI SZTUKI WIELKOPOLSKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

ję.cy w kościele Portiunculi zupełnego odpustu św. Franciszkowi", jest dziełem obywatela bydgoskiego Jana "Pipona" z r,1630, (Obraz ten dziś nie istnieje).

Por. Rastawiecki, op. cit., t. II, str. 106; ks. Makowski, Sztuka na Pomorzu, jej dzieje i zabytki, Toruń 1932, p. 122.

ALEKSANDER.

Malarz Aleksander ,obywatel m. Konina, wymieniony w r.

1632. Zob. Andrzej z Konina.

A N D R Z E J (z Konina).

Zachował się następuję.cy list dobrego urodzenia, wystawiony dn. 4 lutego r. 1632 dla Andrzeja, syna malarza i obywatela konińskiego Aleksandra 1).

P r o c o n s u l e t c (} n s u l e s c i v i t a t i s S. R. M. C o n i n e n s i s.

Universis et singulis, quibus interest, harum notitiam habituris spectabilibus ac famatis proconsulibus, advocatis, scabinis, archimagistris et ceteris id genus cuiuscunque status, sexus et conditioni$ hominibus aut quicunque per presentes literas exquisiti fuerint, significamus tenore praesentium, quomodo personaliter veniens ad nostram plenariam residentiam consularem famatus A n d r e a s P i et o r i d e s, nativus et o,riundus civitatis nostrae Coninensis, petiit sibi anobis dari literas testimoniales sui legitimi ortus, cuius nos petitioni, uti justae, deesse nolentes, habentes rem compertam et bene cognitam, illum esse ex oHm famatis A l e x a n d r o P i c t o r e, cive Coninense, et Dorothea Krzyanowska, coniugibus legitimis copula matrimoniali iuxta ritum et praescriptum sanctae matris ecc1esiae romanae copulatis nobisque ex omni parte honestalis bene notis et eognitis e,sse natum, eiusque patrini fuerunt famatus olim Kilianus Jasko, pannifex et civis Coninensis, et Anna Mieczkowska, olim nobilis Gasparis Bekliewski, philosophiae et medicinae doctoris vidua relicta, ipsi literas legitimi ortus dandas esse duximus, prout qui dem damus et concedimus, testificando omnibus et singulis, eum ipsum, ita uti praemissum est, ex eisdem parentibus superius expressis, eopula matrimoniali iunctis esse natum et progenitum. Quae praemissa in evidendum testimonium ab officio praesente proronsulari extradi, sigilloque consignari et id muniri mandavimus.

1) Nie mamy pewności, czy Andrzej był również malarzem.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry