KRONIKA MIASTA POZNANIAi wyrządził szkady w jego ogrodzie, nakazuje sąd murarzowi udowadnić prawdziwość tych zarzutów. (Adv, 1639 -1640. r. 1640, p, 1909). Jako opiekun dzieci zm. balwierza [balneator] Jana Redera występuje malarz Grzegorz Langner wraz z malarzem Jak ó b e m S t e p h a n e m. (Pod aktem ugody znajdują się oryginalne podpisy .obydwóch malarzy: (-) Jakub Stephan ssp. (-) Greger Langner ssp.). - A, C. 1644-1646, r. 1645, fol. 448.

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

W r. 1645 pozywa instygat.or publiczny malarza Langnera w sprawie rzuconych przezeń obe,lg przeciw reHgji katolickiej. Sąd spr.awę powyższą odracza. (A. C. 1644-1646, fol. 503 v.).

Malarz Grzegorz [Georgius!] Langner pozywa Katarzynę Dyrinżankę, żonę krawca Michała Neymana (córkę zm. białoskórnika I(aspra Dyringa młodszego; opiekuna dzie.ci zm. białoskórnika Krzyszt.ofa Emmerlicha, spłodzonych w małżeństwie z Elźbietą Beierówną), o przedłożenie inwentarza i rachunków z .opiekuństwa. Langner występuje tu jako naturalny opiekun dzieci siostry swej Małgorzaty Langnerówny i drugiego jej męża, białoskórnika Krzyszt.of.a Emmerlicha, (A. C. 1647-1648. r. 1647, fol. 245 v., 259, 267, 271 v., 279, 285 v., 290; Adv, 1647. pp. 1417 i 1433). Sąd r.adziecki po kilkukrotnem .odraczaniu sprawy skazuje Katarzynę NeymanowQ. na wydanie w sekwestr rzeczy pupilarnych albo ich wartości pienięŻinej t. j. 290 złp. w przeciągu 15 dni, z poz.ostawieniem pozwanej prawa regresu do jej brata Kaspra Dirynga oraz Kaspra Fischera, który razem z jej ojcem sprawował opiekuilstwO. Mąż pozwanej ,,,nosi apelację do sądu starosty generalnego wielkopolskiego Bogusława Leszczyńskiego. (A. C. 1647-1648, r. 1647, fal. 297).

Malarz Grzegorz Langner umarł przed r. 1654. W tymże roku ustanawia córka zm. malarza Langnera i Elźbiety, Dorota (żona Samuela Wel1nera, kazn.odzieji w Skokach) w asyście malarza J.a k o b a S t e p h a n a, swym generalnym pełnomocnikiem konwisarza Krzyszt.ofa Georgi. (Adv. 1654-1655, p. 64). - Obywatele toruńscy Jakób Koller i brat jego Benedykt jako dziedzice dziadka swego Tobjasza Nurnb erg era, rękawicznika i obywatela poznańskiego, .oraz krawiec Jerzy Rydiger i złotnik Łukasz Heintz (jako opiekunowie dzieci zm. Grzegorza Lang

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry