MATERJAŁY DO HISTORJI SZTUKI WIELKOPOLSKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

JAN.

Karto.wnik Albert Hypszer i żona jego Zo.fja sprzedaję. Jadwidze, wdowie po. zm. malarzu Janie, do.m z o.grodem na Nowej Gro.bli za 300 złp. (Tekst po.lski) - Adv. 1628-1629, r. 1628, p.508.

G R Z E G O R Z L A N G N E R (Lange'ner, Lagner, Lange).

Małgo.rzata, wdowa po zm. Grzego.rzu Langnerze i pełn-oletni jej syn Grzego.rz, kwituję, w r, 1628 Jana Ulmana i Andrzeja Norymbergera, opiekunów synów zm. biało.skórnika Krzysztofa Emrycha (Jana i Michała) z odbio.ru 100 złp., którą.

to sumę Langnerowa zapisuje na kamienicy swej przy uL Garbarskiej, położo.nej między kamienicami miechownika [lo.cularius] Andrzeja No.rymbergera i garbarza Stefana Rychte'ra. (Adv. 1628-1629, p, 43), W aktach ew. kościo.ła św. Krzyża występuje malarz Grzegorz Langner w latach 1633 -1653: w r, 1633 (2 czerwca) o.chrzczona została córka malarza, Anna; do chrztu trzymała ję. m. in. Dorota, żo.na zło.tnika po.znańskiego. Heintzego.. - W r. 1635 .(28 sierpnia) ochrzczona została córka malarza, Elźbieta.W r. 1637 (29 września) ochrzczona zo.stała córka, Małgo.rzata; matkQ. chrzestnę, była Do.ro.ta, żo.na rzeźbiarza K D n r a d a P D t H. - W r. 1641 (9 grudnia) ochrzczony został syn mala.rza, Grzego.rz. - W r. 1643 (1 listop.) ochrzczona zo.stała córka, Jadwiga. - Jako. ojciec chrzestny występuje malarz Grzego.rz Langner w latach 1641-1653 (ostatni raz dnia 24 kwietnia 1653 r.). - Zona jego Elźbieta i córka Dorota występują. jako matki chrzestne w r. 1647 (23 stycznia wzgl. 25 lipca). Malarz Grzegorz Langner sprawuje urząd starszego cechu w latach 1638, 1642-1643, 1647 i po raz ostatni w r. 1652, Handlarz żelazem lakób Heltenfinger, opiekun dzieci zm, garbarza Baltazara Po.lIa, kwituje w r. 1637 malarza Langnera z o.dbioru 200 złp., które zapisane były ma jego kamienicy na Garbarach. (Adv, 1637, p. 534).

W sprawie między murarzem Wojciechem Po.ko.rą a malarzem Langnerem o stawienie przed sQ.dem Krzysztofa, służę,cego Langnera, który pobił stróża ogrodowego wymienionego Pokory

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry