MATERJAŁ Y DO HISTORJI SZTUKI WIELKOPOLSKIEJguszewski, który był prawdopodobnie samoukiem, nie należał też do cechu malarzy po'znańskich. Jego działalność artystyczna ma swoje źródło w artystycznej produkcji klasztornej, rozwijajcej się obok kwitncego jeszcze malarstwa cechowego w nieco odmiennych warunkach, lecz niemniej dodatnio. Dnia 13. I. 1635 r. sparządził Krzysztof Boguszewski ostatnią. swą. wolę. (Arch. Archidiecezji Gniezn.-Poznańskiej: Acta causarum 1633-1635, fol. 337 v.-344). W testamencie wymienia on kilka obrazów, maże własnego pendzla, które przem1acza do następujcych kościołów i osób: 1. obraz P. Marji "na pułtora okna (łokcia?) nad oknami" do kaplicy różańcawej w Otorowie, 2. obraz P. Marji na drzewie d.o k.ościała św. Wajciecha w Poznaniu, 3. dwa obrazy, jeden Marji Magdaleny na półtara łakcia i drugi św, Franciszka, otrzymać ma Opalinski, da WQgrówca, 4. dwa obr.azki na miedzi malowane, jeden "Translatia Crucis" i drugi "in Sepulchro w ramach, na których s chirubinkowie srębrni do kaści.oła BożegO' Ciała t.o iest da szkaplerze Panny Naiświętszej", 5. obraz św. AntoniegO' na miedzi otrzymać ma Jejm-ość Pani Wojewodzina Paznańska - da Sierakowa. P.ozatem .obrazy druk.owane, farby i przyrzdy malarskie zabrać ma H a 11 u s z, czeladnik jegO'. Datę zgOllU artysty ks. Krzysztafa Aleksandra Baguszewskiego, praboszcza kościała św. Wojciecha i kananika kaścioła P. Marji oraz lwściala parafjalnega św. Marji Magdaleny, należy przyjć między 13. I. 1635 a 12. II. 1635 r. (Por. M. l\Hka: K. A, B.oguszewski, królewski serwitor - proboszczem w Paznaniu, Kran. m. Paznania, XII, 1934, nr. 4, pp. 386-390).

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 3 min.

JAK Ó B S L E P K A W (SIepkaw, Slepkowic).

Jakób SIepkaw terminował u malarza poznańskiego Andrzej.a Stussa. (Zob. Andrzej Stuss), List dabr€go urodzetnia: G e n e a log i a Ja c. S l e p k a w p i c t. H.a m b. Złotnik poznański Abraham Heincz i intraligatar Jan Wiosło zeznaj, iż malarz Jakób SIepkaw jest synem zm. organmistrza Joachima SIepkaw [organarum conficiendorum magistri), obywatela paznańskiego, i Anny Kuklerównv,ka.tolików;.'" dOL,.chrztu trzymali go kupiec Ulryk Maier, malarz W:a;h'ł.;aw :I{ O''b"e oraz Zofja WinkIerowa. (A, C, 1623-1626, r.:\'c162(t;"foŁ;335)J

1')'łtf\WI{.J.:'i-.:' .{,."r

1\1. A T. E U S Z L U B S T O W S K I.

'JJ.,;;:.J.łą.9.P.viUh; J9W'lapia zatwierdza wyrok wydany w sprawie midzy ur. Mat,euszem Niegolewskim a malarzem Mateuszem L,J,l1;>st()wąk:m" ,kJóry jako pozwany nie stanął na terminie sądoy,:..(A ,C. lg7-1630, r. 1627, fol. 176). 'MaJarz-o.:.Mate'Usz Lubstowski, syn rzeźnika poznańskiego Pawła Lubst-owsldego, ustanawia obywatella bukowskiego Sebas.tjaJ1a, WaJJiowic.a. swym pełnomocnikiem w sprawie podjęcią. .20 złp. 'oą M a;r-c j n a S n y c e r z a z Grodziska. (Adv. 1628lQ29, r.' 1629,..1>...341). ... Pm'Wan¥ przez starszych cechu malarskiego Mateusz Lubsto'W'ski; .ma.J.a:l'z i obywatel pmmański, występujący w asyście m:a:tkf..sw.ej (SaMny i pełnomocnika Tomasza Wainrycha, zobowią"Zuje,śił;1"wpłaciĆzaraz 25 złp., s pozostałą kwotę (25 zlp.) w dniu śW, Michala Archanioła tegoż roku. W zamian za to uzm!Je. g cech,'za:wyszkolonego czeladnika malarskiego. (A. C. 1627-+.J11i3f),' ri.'l163IJ, fol. 895).

, ! 'Ma)al"Z ::Patiłtis (Mateusz!) Lubstowski nie staje na termini'e'sąd.owy'tn 'w-r, 1636. (A. C. 1636-1638 (brulj.), fol. 48). W tymże:'roku' poZ\v'any przez malarza J sIn a I{ w i a t k o w s k i e g o, rrii1żkaiJ.t.a "cI1waJiśzewskiego, o gwałtowny napad i slown obrazę, zaprZecza malarz Mateusz twierdzeniom powoda, (Adv. 1636, p, 1413).

W sprawie Jana Lubstowskiego, notarjusza kancelarjf królewskiej, i 1Vlate:usza Lubstowskiego, malarza poznańskiego, synów;.--;P.awła Lubstowskiego U) i żony tegoż Sabiny, wniesionej przez ich penomocnika Łukasza Gębiekiego przeciw Kopkorąji ¥l!njAsIJej o nieprawne posiadanie kamienicy zw.

,,:L.hs,tQwskijU, przy.:Ul. Wrocławskiej, odracza rada m. Poznaną rPJ',,",vyę.'l!.a, Ani. (A. C. 1636-1638 (brulj.), r, 1638, fol. 509).

.' . ',- y' j U} f{zcznik Pa,\'eł Lubstowski umarł w r. 1627 (por. Adv. 1627, P." i395j:"t " : \.;:.- j

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry