KRONIKA MIASTA POZNANIA

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

4. "Niebieskie Jeruzalem", znajduję,cy się w katedrze poznańskiej i również pochodzę,cy z Paradyża, nie jest dziełem Boguszewskiego, lecz innego, bliżej dotę,d nieznanego artysty. Wystarczy ostatni obraz porównać z wyżej wymienionemi obrazami, zwłaszcza z obrazem "Niepokalane Poczęcie". (treść allegoryczno - mistyczna, wspólności formalne w całości kompozycji jakote,ż w ujęciu postaci Matki Boskiej), by stwierdzić, że "różnice", które zachodzę, między obrazami "Niepokalane Poczęcie" a "Niebieskie Jeruzalem", nie dotyczę, ani strony tematowej ani ducha kompozy.cji ani też techniki, lecz jedynie kolorytu, który w obrazie "Niebieskie Jeruzalem" jest "mniej żywy, chociaż równie jasny". Odmienność ta kolorystyczna - o ile ona nie ma przyczyn zgoła innych 12) - nie może być uważana za kryterjum pewne, bo da się ona również wytłomaczyć jako postęp techniczny w twórczości Boguszewskiego (uwzględnienie perspektywy barwnej i poczucie dla światłocieniu). Datowanie obrazów, jakie proponuje p. I. Głębocka-Piotrowska, nie stałoby w sprzeczności z naszym pogldem, że autorem obrazu "Niebieskie Jeruzalem" jest Boguszewski. ("Niepokalane Poczęcie" - przed 1'.1627, "Św. Marcin" - 1'.1628, "Niebieskie Jeruzalem" - po r. 1629, "Anioł Stróż" - pomiędzy 1631 a 1635). Wszystkie trzy obrazy w katedrze poznaliskiej, powstałe w Paradyżu, jakoteż obraz "Anioł Stróż" w kościele św. \Vojciecha powstały może w Poznaniu, różnię, się stylowo i tematowo od produkcji "poznańskiej szkoły malaJ'skiej" 13). Bo

12) Obraz ,,w. Marcin" (w kaplicy św. Marcina) i obraz "Kiepokalane Poczęcie" (od r. 188:, zawieszony na drugim filarze przy nawiepoludniowej) zostaly pod konicc XIX wieku odnowione przez art. maI. Lewickiego. Obraz zaś "Niebieskie Jeruzalem", w r. 1834 wprawiony w ołtarz kaplicy Matki Boskiej (Szoldrskich), pozostal nietknięty przez restauratora). 13) Autorka wymienionego studjum monograficznego o lloguszewskim przypisuje pozutem temu artyście - niestety bez pl'zekonywujqcych dowodów - obrazy w ołtarzu w Sierakowie (Wlkp), zaliczając je do wcześniejszych prac Boguszewskiego, rzekomo pochodzących z okresu. zanim artysta zetknął się w klasztorze paradyskim z przeorem Lentowskim.

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry