MATERJAŁY DO IIISTORJI SZTUKI WIELKOPOLSKIEJ

Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1

Czas czytania: ok. 2 min.

KASPAR MERSCHEL (Mersel).

List dobregD urodzenia dla ucznia malarskiego "Gasparego Merschella", przebywajcego w Toruniu, syna zm. garbarza Wawrzyńca Merschella i Jadwigi SChneiwassewnej. (A. C, 16231626, r. 1623, fol. 16).

MARCIN KLA UZE, List dobrego urDdzenia dla czeladnika malarskiego Marcina KlauzegD, syna zm. garbarza Michała Klauzego i Anny, którzy sę. wyznania katDlickiego. (A. C. 1623-1626, r. 1623, f Dl. 47), '" KRZYSZTOF BOGU SZEWSKI.

O .osobie KrzysztDfa BDguszewskiegD nie wiemy zbyt wiele 11), W r. 1623, znany już jakD dobry malarz, otrzymał BDgU-szewski, który był szlachcicem, na prDśbę magnatów nominację na "serwitora królewskiegD". (Metr. kDrDnna 170, fol. 387, r, 1623). Na podstawie tej nDminacji był BDguszewski zWDlniony wszędzie w kraju od wszystkich .opłat, którym podlegajlł malarze CechDwi. Jak dalej wynika z aktów kościoła św. WDjciecha w PDznaniu, był BDguszewski później księdzem przy kociele' św, WDjciecha. Obrazy Boguszewskiego: 1. ,,w. M a r c i n", w katedrze pDznańskiej. B.oguszewski malDwał powyższy obraz w r. 1628 według pomysłu .opata paradyskiego Marka Lentowskieg.o, jak t.o wynika z napisu na obrazie. 2, "N i e p o k a l a n e P o c z ę c i e", w katedrze poznańskiej.

3. "A n i D ł S t róż", w kDściele św. W.ojciecha w Po2naniu.

Obrazy ,,w, Marcina" i "NiepDkalaneg.o P.oczęcia" pDchodzę. z zniesi()lIlegD przez rzd pruski klasztoru cysterskiego w Paradyżu i dostały się do katedry w r. 1834. Uderzać nas musi wniosek p. I. Głębackiej-Piatr.owskiej (ap. cit.), że .obraz p. t. ") Por. Rastawiecki, o,p. ci1., t. III, p. 139, pp. 509-511. - J. Głę!Jacka-Piotrowska, Krzysztof Boguszewski i poznańska szkoła malarska na pocz. 17 wieku, Poznań 1928. (Odbitka z "Kroniki miasta Po2nania").

Powyższy artykuł jest częścią publikacji Kronika Miasta Poznania: kwartalnik poświęcony sprawom kulturalnym stoł. m. Poznania: organ Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania 1935 R.13 Nr1 dostępnej w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku. Właścicielem praw jest Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu.
Do góry